RoháčekEzdráš7

Ezdráš

Príchod Ezdrášov.1 A po tých veciach za kraľovania Ar­taxer­xa, perz­ského kráľa, išiel hore Ezdráš, syn Serai­áša, syna Azariáša, syna Hil­kiáša. 2 syna Šal­lúma, syna Cádoka, syna Achitúba, 3 syna Amariáša, syna Azariáša, syna Merajóta, 4 syna Zerachiáša, syna Uzziho, syna Buk­kiho, 5 syna Abišuu, syna Pinch­sa, syna Eleazára, syna Árona, naj­vyššieho kňaza. 6 Ten is­tý Ezdráš išiel hore z Babylona, a bol to učený človek, zbeh­lý v zákone Mojžišovom, ktorý dal Hos­podin, Bôh Iz­raelov, a kráľ mu dal podľa toho, jako bola ruka Hos­podina, jeho Boha, na ňom, všet­ko, čo si žiadal. 7 A išli hore aj nie­ktorí zo synov Iz­raelových i z kňazov i Levitov i spevákov i vrát­nych i Ne­tinej­cov do Jeruzalema v sied­mom roku kráľa Ar­taxer­xa. 8 A prišiel do Jeruzalema piateho mesiaca, a to bol sied­my rok kráľov. 9 Lebo pr­vého dňa prvého mesiaca od­išiel hore z Babylona a pr­vého dňa piateho mesiaca prišiel do Jeruzalema tak, ako bola dobrá ruka jeho Boha na ňom. 10 Lebo Ezdráš bol ustavil svoje srd­ce zpytovať zákon Hos­podinov a činiť a učiť v Iz­raelovi ustanovenie a súd. List Artaxerxov Ezdrášovi.11 A toto je od­pis lis­tu, ktorý dal kráľ Ar­taxer­xes kňazovi Ezdrášovi, učenému v zákone, učenému v slovách prikázaní Hos­podinových a jeho ustanovení o Iz­raelovi: 12 Ar­taxer­xes, kráľ kráľov, kňazovi Ezdrášovi, učenému v zákone Boha nebies, do­konalý pokoj a tak ďalej. 13 Odo mňa je daný roz­kaz, aby každý, kto by v mojom kráľov­stve z ľudu Iz­raelov­ho a z jeho kňazov i Levitov chcel dob­rovoľne ísť do Jeruzalema s tebou, aby išiel, 14 pre­tože si poslaný od kráľa a od jeho sied­mich rad­cov, aby si pre­zkúmal veci o Jud­sku a o Jeruzaleme podľa zákona svoj­ho Boha, ktorý máš vo svojej ruke, 15 a aby si doniesol strieb­ro a zlato, ktoré dob­rovoľne obetovali kráľ a jeho rad­covia Bohu Iz­raelov­mu, ktorého príbytok je v Jeruzaleme, 16 a všet­ko strieb­ro a zlato, ktoré naj­deš v celej krajine Babylon­skej s dob­rovoľnou obeťou ľudu a kňazov, ktorí by dob­rovoľne obetovali pre dom svoj­ho Boha, ktorý je v Jeruzaleme. 17 Pre­to na­kúp bez od­kladu za to strieb­ro volov, baranov, oviec ako aj ich obil­ných obetí a ich liatych obetí a obetuj ich na ol­tári domu vášho Boha, ktorý je v Jeruzaleme. 18 A čo sa ti bude vidieť za dob­ré i tvojim bratom učiniť s ostat­kom strieb­ra a zlata, učiňte podľa vôle svoj­ho Boha. 19 A nádoby, ktoré sú ti dané pre službu domu tvoj­ho Boha, od­daj všet­ky pred Bohom Jeruzalema. 20 A os­tat­né, čo by bolo potrebné p­re dom tvoj­ho Boha, čo by ti pri­pad­lo dať, to dáš z domu po­kladov kráľových. 21 A ja, kráľ Ar­taxer­xes, roz­kazujem všet­kým po­klad­níkom, ktorí s­te za riekou, aby sa všet­ko, o čo by vás požiadal kňaz Ezdráš, učený v zákone Boha nebies, vy­konalo bez od­kladu, 22 až do sto hrivien strieb­ra a až do sto kor­cov pšenice a až do sto batov vína a až do sto batov oleja a soli bez zápisu. 23 Všet­ko, čo je z roz­kazu Boha nebies, nech sa vy­koná pres­ne pre dom Boha nebies. Lebo načo má byť zanietená prchlivosť na kráľov­stvo kráľa a na jeho synov?! 24 A tiež vám oznamujeme, že čo do všet­kých kňazov, Levitov, spevákov, vrát­nych, Ne­tinej­cov a vôbec tých, ktorí konajú službu v dome toho Boha, ni­kto ne­má práva uvaliť na nich daň, po­platok alebo clo. 25 A ty, Ezdrášu, podľa múd­ros­ti svoj­ho Boha, ktorou si ob­darený, ustanov vr­ch­nos­ten­ské osoby a sud­cov, ktorí by súdili všetok ľud, ktorý je za riekou, zo všet­kých tých, ktorí sú znalí zákonov tvoj­ho Boha, a toho, kto by ich neznal, na­učíte. 26 Ale nad každým, nech by to bol ktokoľvek, kto by nečinil zákona tvoj­ho Boha a zákona kráľov­ho, nech sa bez od­kladu vy­koná súd, už či aby zo­mrel či aby bol po­slaný do vy­hnan­stva či aby bol po­kutovaný na majet­ku alebo aby bol za­tvorený do žalára.- Chválorečenie.27 Požeh­naný Hos­podin, Bôh našich ot­cov, ktorý dal takú vec do srd­ca kráľov­ho, aby ok­rášlil dom Hos­podinov, ktorý je v Jeruzaleme! 28 A na­klonil ku mne milosť pred kráľom a pred jeho rad­cami a pred všet­kými kniežatami kráľovými, moc­nými! A ja súc po­sil­nený podľa toho, jako bola ruka Hos­podina, môj­ho Boha, nado mnou, shromaždil som pop­red­ných z Iz­raela, aby išli so mnou hore.

RoháčekEzdráš7