RoháčekEzdráš7,20

Ezdráš 7:20

A os­tat­né, čo by bolo potrebné p­re dom tvoj­ho Boha, čo by ti pri­pad­lo dať, to dáš z domu po­kladov kráľových.


Verš v kontexte

19 A nádoby, ktoré sú ti dané pre službu domu tvoj­ho Boha, od­daj všet­ky pred Bohom Jeruzalema. 20 A os­tat­né, čo by bolo potrebné p­re dom tvoj­ho Boha, čo by ti pri­pad­lo dať, to dáš z domu po­kladov kráľových. 21 A ja, kráľ Ar­taxer­xes, roz­kazujem všet­kým po­klad­níkom, ktorí s­te za riekou, aby sa všet­ko, o čo by vás požiadal kňaz Ezdráš, učený v zákone Boha nebies, vy­konalo bez od­kladu,

späť na Ezdráš, 7

Príbuzné preklady Roháček

20 A os­tat­né, čo by bolo potrebné p­re dom tvoj­ho Boha, čo by ti pri­pad­lo dať, to dáš z domu po­kladov kráľových.

Evanjelický

20 Os­tat­né po­treby domu svoj­ho Boha, ktoré uznáš za po­treb­né za­opat­riť, za­ob­staraj na trovy kráľov­skej po­klad­nice.

Ekumenický

20 Čo ešte treba pre dom tvoj­ho Boha, čo ti bude ešte treba vy­naložiť, uhraď z kráľovskej po­klad­nice!

Bible21

20 Coko­li dalšího bu­deš po­tře­bovat pro dům svého Bo­ha, uhraď to z králov­ské poklad­ny.