RoháčekEzdráš10

Ezdráš

Pokánie ľudu.1 Keď sa tak modlil Ezdráš a vy­znával plačúc a pad­núc na tvár ležal pred domom Božím, shromaždil sa k nemu z Iz­raela zá­stup, veľmi veliký, mužov i žien i detí, lebo ľud plakal veľkým plačom. 2 Vtedy od­povedal Šechaniáš, syn Jechielov, zo synov Élamových, a riekol Ezdrášovi: My sme sa do­pus­tili pre­stúpenia proti svoj­mu Bohu, že sme si po­brali za ženy cudzozem­ky, z národov zeme. Ale však je ešte preto teraz nádej pre Iz­raela. 3 A tak teraz učiňme sm­luvu so svojím Bohom, že vy­vedieme preč všet­ky ženy aj ich deti podľa rady Pána, a tých, ktorí sa trasú pred pri­kázaním nášho Boha, a učiní sa podľa zákona. 4 Vstaň, lebo na tebe je tá vec, a my poj­deme s tebou; po­sil­ni sa a učiň! 5 Vtedy vstal Ezdráš a za­viazal prísahou kniežatá kňazov, Levitov i celého Iz­raela, aby učinili podľa toho slova. A pri­sahali. 6 A Ezdráš vstanúc zp­red domu Božieho od­išiel do izby Jehochanána, syna El­jašibov­ho, a išiel ta bez toho, že by bol jedol chlieb alebo pil vodu, lebo smútil nad pre­stúpením pre­stehovaných. Shromaždenie, ktoré rozhodne prepustiť cudzozemky.7 Po­tom dali vy­hlásiť po Jud­sku a po Jeruzaleme všet­kým synom pre­stehovania, aby sa shromaždili do Jeruzalema. 8 A že každý, kto by ne­prišiel do troch dní podľa rady kniežat a starších, celý jeho majetok bude daný pod kliat­bu a bude zničený, a on sám bude vy­lúčený zo shromaždenia pre­stehovaných. 9 Pre­to sa shromaždili všet­ci mužovia pokolenia Júdu a Ben­jamina do Jeruzalema do tretieho dňa, a to bol deviaty mesiac, na dvad­siateho toho mesiaca. A všetok ľud sedel na ulici domu Božieho trasúc sa pre tú vec a od dažďov. 10 Vtedy vstal Ezdráš, kňaz, a riekol im: Vy ste sa do­pus­tili pre­stúpenia tým, že ste si po­brali za ženy cudzozem­ky, aby ste pri­dali k pre­vineniu Iz­raelov­mu. 11 Pre­to teraz vy­znaj­te sa Hos­podinovi, Bohu svojich ot­cov, a čiňte jeho vôľu a od­deľte sa od národov zeme aj od žien cudzozemiek. 12 Na to od­povedali všetci, celé shromaždenie, a riek­li velikým hlasom: Tak, podľa tvoj­ho slova, sme po­vin­ní učiniť! 13 Ale ľudu je mnoho, a je čas dažďov, a ne­vládzeme stáť von­ku, a práce nie je na jeden deň ani na dva, lebo sme mnohonásob­ne zhrešili v tej­to veci. 14 Nech stoja, prosíme, naše kniežatá za celú obec, a každý, kto je v našich mes­tách, kto si vzal za ženy cudzozem­ky, nech prij­de na ustanovený čas, a s nimi starší z každého mes­ta i jeho, toho mes­ta sudcovia, do­kiaľ ne­od­vrátime pále hnevu svoj­ho Boha od seba, do­kiaľ nebude tejto veci koniec. 15 Len Jonatán, syn Azaelov, a Jachaziáš, syn Tik­vu, po­vs­tali proti tomu, a Mešul­lam a Šab­betaj, Levita, im po­máhali. 16 Ale synovia pre­stehovania učinili tak. A boli od­delení Ezdráš, kňaz, mužovia hlavy ot­cov podľa domu svojich ot­cov a tí všet­ci podľa mena a za­sad­li pr­vého dňa desiateho mesiaca, aby vy­šet­rili vec. 17 A do­končili pri všet­kých mužoch, ktorí si boli vzali za ženy cudzozem­ky, do pr­vého dňa pr­vého mesiaca. Mená tých, si boli vzali ženy pohanky.18 A našli sa aj z kňaz­ských synov, ktorí si boli vzali za ženy cudzozem­ky: zo synov Ješuu, syna Jocadáka, a z jeho bratov: Maaseiáš, Eliézer, Jarib a Gedaliáš. 19 Ale dali svoju ruku, že vy­vedú preč svoje ženy. A tí, ktorí sa pre­vinili, obetovali barana zo stáda za svoju vinu. 20 A zo synov Im­mérových: Chanani a Zebadiáš; 21 zo synov Charímových: Maaseiáš, Eliáš, Šemai­áš, Jechiel a Uziáš; 22 zo synov Pašchúrových: El­jo­enaj, Maaseiáš, Iz­mael, Na­tanael, Jozabad a Elasa, 23 a z Levitov: Jozabad, Šimei, Kelai­áš, ktorý sa volá i Kelíta, Petachiáš, Júda a Eliézer; 24 zo spevákov El­jašib a z vrát­nych Šal­lum, Telem a Úri, 25 a z Iz­raela, zo synov Farošových: Rameáš, Jiz­ziáš, Mal­kiáš, Mij­jamin, Eleazár, Mal­kiáš a Benai­áš; 26 zo synov Élamových: Mat­taniáš, Za­chariáš, Jechiel, Ab­di, Jeremót a Eliáš; 27 zo synov Za­ttú-vo­vých: El­jo­enaj, El­jašib, Mat­taniáš, Jeremót, Za­bad a Aziza; 28 zo synov Bebajových: Jehochanán, Chananiáš, Za­bbaj, At­laj; 29 zo synov Báni-ho: Mešul­lam, Mal­lúch, Adai­áš, Jašub, Šeal, Jerámot; 30 zo synov Pachat-moábových: Adna a Chelal, Benai­áš, Maaseiáš, Mat­taniáš, Bacaleel, Bin­nuj a Manas­ses, 31 a synovia Charímovi: Eliézer, Jišiáš, Mal­kiáš, Šemai­áš, Šimon, 32 Ben­jamin, Mal­lúch, Šemariáš; 33 zo synov Chašúmových: Mat­tenaj, Mat­tat­ta, Za­bad, Elifelet, Jeremaj, Manas­ses, Šimei; 34 zo synov Báni-ho: Maadaj, Am­ram a Uel, 35 Benai­áš, Bedeiáš, Keluhu, 36 Vaniáš, Meremót, El­jašib, 37 Mat­taniáš, Mat­tenaj, Jaasav, 38 Báni, Bin­nuj, Šimei, 39 Šelemiáš, Nátan, Adai­áš, 40 Mach­nad­baj, Šašaj, Šaraj, 41 Azarel, Šelemijahu, Šemariáš, 42 Šal­lúm, Amariáš, Jozef; 43 zo synov Nebó-vo­vých: Jehiel, Mat­titiáš, Za­bad, Zebína, Jad­dav, Joel a Benaiáš. 44 Tí všet­ci si boli vzali za ženy cudzozem­ky. A boly z nich niek­toré ženy, ktoré i deti porodily.

RoháčekEzdráš10