RoháčekEzdráš7,13

Ezdráš 7:13

Odo mňa je daný roz­kaz, aby každý, kto by v mojom kráľov­stve z ľudu Iz­raelov­ho a z jeho kňazov i Levitov chcel dob­rovoľne ísť do Jeruzalema s tebou, aby išiel,


Verš v kontexte

12 Ar­taxer­xes, kráľ kráľov, kňazovi Ezdrášovi, učenému v zákone Boha nebies, do­konalý pokoj a tak ďalej. 13 Odo mňa je daný roz­kaz, aby každý, kto by v mojom kráľov­stve z ľudu Iz­raelov­ho a z jeho kňazov i Levitov chcel dob­rovoľne ísť do Jeruzalema s tebou, aby išiel, 14 pre­tože si poslaný od kráľa a od jeho sied­mich rad­cov, aby si pre­zkúmal veci o Jud­sku a o Jeruzaleme podľa zákona svoj­ho Boha, ktorý máš vo svojej ruke,

späť na Ezdráš, 7

Príbuzné preklady Roháček

13 Odo mňa je daný roz­kaz, aby každý, kto by v mojom kráľov­stve z ľudu Iz­raelov­ho a z jeho kňazov i Levitov chcel dob­rovoľne ísť do Jeruzalema s tebou, aby išiel,

Evanjelický

13 Vy­dávam roz­kaz: ktokoľvek by z iz­rael­ského ľudu, kňazov a levítov v mojom kráľov­stve bol ochot­ný ísť do Jeruzalema, nech ide s tebou!

Ekumenický

13 Ja vy­dávam roz­kaz, že každý, kto by v mojom kráľov­stve mal vôľu — či už z izraelského ľudu, či z jeho kňazov, alebo z levitov — ísť do Jeruzalema, môže sa vy­brať s tebou.

Bible21

13 Tím­to nařizu­ji, že každý, kdo v mé říši patří k iz­rael­ské­mu lidu – včetně kněží a levi­tů – a touží ode­jít do Je­ruzalé­ma, smí ode­jít s te­bou.