RoháčekEzdráš7,28

Ezdráš 7:28

A na­klonil ku mne milosť pred kráľom a pred jeho rad­cami a pred všet­kými kniežatami kráľovými, moc­nými! A ja súc po­sil­nený podľa toho, jako bola ruka Hos­podina, môj­ho Boha, nado mnou, shromaždil som pop­red­ných z Iz­raela, aby išli so mnou hore.


Verš v kontexte

26 Ale nad každým, nech by to bol ktokoľvek, kto by nečinil zákona tvoj­ho Boha a zákona kráľov­ho, nech sa bez od­kladu vy­koná súd, už či aby zo­mrel či aby bol po­slaný do vy­hnan­stva či aby bol po­kutovaný na majet­ku alebo aby bol za­tvorený do žalára.- 27 Požeh­naný Hos­podin, Bôh našich ot­cov, ktorý dal takú vec do srd­ca kráľov­ho, aby ok­rášlil dom Hos­podinov, ktorý je v Jeruzaleme! 28 A na­klonil ku mne milosť pred kráľom a pred jeho rad­cami a pred všet­kými kniežatami kráľovými, moc­nými! A ja súc po­sil­nený podľa toho, jako bola ruka Hos­podina, môj­ho Boha, nado mnou, shromaždil som pop­red­ných z Iz­raela, aby išli so mnou hore.

späť na Ezdráš, 7

Príbuzné preklady Roháček

28 A na­klonil ku mne milosť pred kráľom a pred jeho rad­cami a pred všet­kými kniežatami kráľovými, moc­nými! A ja súc po­sil­nený podľa toho, jako bola ruka Hos­podina, môj­ho Boha, nado mnou, shromaždil som pop­red­ných z Iz­raela, aby išli so mnou hore.

Evanjelický

28 a rozp­re­strel nado mnou priazeň kráľa a jeho rad­cov i všet­kých moc­ných kniežat kráľových; ja som nadobudol silu, pre­tože ruka Božia bola nado mnou, a zhromaždil som náčel­níkov iz­rael­ských, aby vy­šli so mnou.

Ekumenický

28 a na­klonil ku mne milosť kráľa, jeho rad­cov a všet­kých moc­ných kniežat kráľa. Ja teda, po­sil­nený rukou Hos­podina, svoj­ho Boha, ktorá bola nado mnou, zhromaždil som pop­red­ných z Izraela, aby išli so mnou.

Bible21

28 Svou mi­lostí mi zís­kal přízeň krále, jeho rád­ců i všech králov­ských vel­možů. Pro­tože nade mnou Hos­po­din, můj Bůh, držel svou ru­ku, os­mě­lil jsem se shro­máž­dit vůd­ce Iz­rae­le, aby šli se mnou.