RoháčekEzdráš7,7

Ezdráš 7:7

A išli hore aj nie­ktorí zo synov Iz­raelových i z kňazov i Levitov i spevákov i vrát­nych i Ne­tinej­cov do Jeruzalema v sied­mom roku kráľa Ar­taxer­xa.


Verš v kontexte

6 Ten is­tý Ezdráš išiel hore z Babylona, a bol to učený človek, zbeh­lý v zákone Mojžišovom, ktorý dal Hos­podin, Bôh Iz­raelov, a kráľ mu dal podľa toho, jako bola ruka Hos­podina, jeho Boha, na ňom, všet­ko, čo si žiadal. 7 A išli hore aj nie­ktorí zo synov Iz­raelových i z kňazov i Levitov i spevákov i vrát­nych i Ne­tinej­cov do Jeruzalema v sied­mom roku kráľa Ar­taxer­xa. 8 A prišiel do Jeruzalema piateho mesiaca, a to bol sied­my rok kráľov.

späť na Ezdráš, 7

Príbuzné preklady Roháček

7 A išli hore aj nie­ktorí zo synov Iz­raelových i z kňazov i Levitov i spevákov i vrát­nych i Ne­tinej­cov do Jeruzalema v sied­mom roku kráľa Ar­taxer­xa.

Evanjelický

7 V sied­mom roku kráľa Ar­taxer­xa vy­šli aj nie­ktorí Iz­rael­ci, kňazi aj levíti, vrát­nici a chrámoví ne­voľníci do Jeruzalema.

Ekumenický

7 Zároveň putoval do Jeruzalema húf Iz­raelitov, kňazov, levitov, spevákov, vrát­nikov a ne­voľníkov chrámu v siedmom roku kráľa Ar­taxer­xa.

Bible21

7 Sedmého roku krále Ar­taxer­xe s ním do Je­ruzalé­ma ode­š­li také další synové Iz­rae­le, kněží, levi­té, zpěváci, strážní a chrá­moví sluhové.