RoháčekEzdráš2

Ezdráš

Navrátivší sa z Babylona.1 A toto sú synovia krajiny Júdovej, ktorí išli hore zo zajatia pre­stehovaných, ktorých bol pre­stehoval Na­buchodonozor, babylon­ský kráľ, do Babylona, a na­vrátili sa do Jeruzalema a do Jud­ska, každý do svoj­ho mes­ta, 2 ktorí prišli so Zerubábelom, s Ješuom, Nehemiášom, so Sarai­ášom, s Reelai­ášom, Mar­doche­om, Bilšanom, Mis­parom, Big­vajom, Rechúmom a Baanom. Počet mužov, ľudu Iz­raelov­ho: 3 synov Parošových dva tisíce sto sedem­desiatd­va; 4 synov Šefatiášových tri­sto sedem­desiatd­va; 5 synov Arachových sedem­sto sedem­desiat­päť; 6 synov Pachat-moábových zo synov Ješuu a Joába dva tisíce osem­sto dvanásť; 7 synov Élamových tisíc dve­sto päťdesiatštyri; 8 synov Za­ttu-ových deväťs­to štyrid­saťpäť; 9 synov Za­kkajových sedem­sto šesťdesiat; 10 synov Báni-ových šesťs­to štyrid­saťd­va; 11 synov Bebajových šesťs­to dvad­saťt­ri; 12 synov Az­gádových tisíc dve­sto dvad­saťd­va; 13 synov Adonikámových šesťs­to šesťdesiatšesť; 14 synov Big­vajových dva tisíce päťdesiatšesť; 15 synov Adínových štyris­to päťdesiatštyri; 16 synov Aterových z Ezechiáša deväťdesiatosem; 17 synov Becajových tri­sto dvad­saťt­ri; 18 synov Jorahových sto dvanásť; 19 synov Chašúmových dve­sto dvad­saťt­ri; 20 synov Gib­bárových deväťdesiat­päť; 21 synov mes­ta Betlehema sto dvad­saťt­ri; 22 mužov Ne­tofy päťdesiatšesť; 23 mužov Anatóta sto dvad­saťosem; 24 synov Az­máveta štyrid­saťd­va; 25 synov Kir­jat-aríma, Kefíry a Beeróta sedem­sto štyrid­saťt­ri; 26 synov Rámy a Geby šesťs­to dvad­saťjeden; 27 mužov Mich­masa sto dvad­saťd­va; 28 mužov Bét-ela a Haja dve­sto dvad­saťt­ri; 29 synov Néba päťdesiatd­va; 30 synov Mag­bíšových sto päťdesiatšesť; 31 synov druhého Élama tisíc dve­sto päťdesiatštyri; 32 synov Charímových tri­sto dvad­sať; 33 synov Lodových, Chadídových a Onó-vo­vých sedem­sto dvad­saťpäť; 34 synov Jericha tri­sto štyrid­saťpäť; 35 synov Senay tri tisíce šesťs­to trid­sať; Kňazi.36 kňazov: synov Jedai­ášových z domu Ješuu deväťs­to sedem­desiatt­ri; 37 synov Im­merových tisíc päťdesiatd­va; 38 synov Pas­chúrových tisíc dve­sto štyrid­saťsedem; 39 synov Charímových tisíc sedem­násť; Leviti.40 Levitov: synov Ješu­ových a Kad­mielových zo synov Hodaviášových sedem­desiatštyri; 41 spevákov: synov Azafových sto dvad­saťosem; 42 synov vrát­nych: synov Šal­lúmových, synov Atérových, synov Tal­monových, synov Ak­kúbových, synov Chatíta-ových, synov Šobajových, všet­kých bolo sto trid­saťdeväť; Netinejci.43 Ne­tinej­cov: synov Cícha­ových, synov Chasufa-ových, synov Tab­ba­otových, 44 synov Kerosových, synov Siaha-ových, synov Pádonových, 45 synov Lebánahových, synov Chagabahových, synov Ak­kúbových, 46 synov Chagabových, synov Šam­lajových, synov Chanánových, 47 synov Gid­délových, synov Garachových, synov Reai­ášových, 48 synov Recínových, synov Nekoda-ových, synov Gaz­zamových, 49 synov Uzza-ových, synov Paseachových, synov Besajových, 50 synov As­náhových, synov Me­unímových, synov Nefusímových, 51 synov Bak­búkových, synov Chakúfa-ových, synov Char­chúrových, 52 synov Bac­lútových, synov Mechida-ových, synov Charša­ových, 53 synov Bar­kosových, synov Sisera-ových, synov Támachových, 54 synov Neciachových, synov Chatifa-ových, 55 synov služob­níkov Šalamúnových: synov Sotajových, synov Soferetových, synov Perúda­ových, 56 synov Jaalahových, synov Dar­konových, synov Gid­délových, 57 synov Šefatiášových, synov Chat­tílových, synov Po­cheret­hac­cebai­mových, synov Ami­ových, 58 všet­kých Ne­tinej­cov a synov služob­níkov Šalamúnových bolo tri­stodeväťdesiatd­va. Tí, ktorí išli z Tel-melacha.59 A toto sú tí, ktorí išli hore z Tel-melacha, z Tel-charše: Kerúb, Ad­dán a Immér, ale sa ne­moh­li vy­kázať domom svojich ot­cov a svojím semenom, či po­chádzajú z Iz­raela: 60 synov Delai­ášových, synov Tobiášových, synov Nekoda­ových šesťs­to päťdesiatd­va. 61 A zo synov kňazov: synovia Chabai­ášovi, synovia Hak­kócovi, synovia Bar­zil­lajovi, ktorý si vzal ženu z dcér Bar­zil­laja Gileád­skeho a bol na­zvaný ich menom. 62 Tí hľadali svoje pís­mo chcúc sa vy­kázať svojím rodom, ale sa nenašli zapísaní a pre­to boli vy­hlásení za obec­ných a boli vy­lúčení z kňazs­tva. 63 A tiršáta im za­kázal, aby nejed­li zo svätos­vätého, do­kiaľ vraj nebude stáť kňaz s urím a thumím. Počet navrátivších sa a ich imanie. Stavänie domu Božieho.64 Celého shromaždenia bolo spolu štyrid­saťd­va tisíc tri­sto šesťdesiat, 65 krome ich sluhov a ich dievok, ktorých bolo sedem tisíc tri­sto trid­saťsedem, a mali spevákov a speváček dve­sto. 66 Ich koní bolo sedem­sto trid­saťšesť, ich mulíc dve­sto štyrid­saťpäť, 67 ich veľb­lúdov štyris­to trid­saťpäť, oslov šesť tisíc sedem­sto dvad­sať. 68 A niek­torí z hláv ot­cov, keď prišli do domu Hos­podinov­ho, ktorý je v Jeruzaleme, obetovali dob­rovoľne na dom Boží, aby ho po­stavili na jeho mies­te: 69 dali podľa možnos­tí do po­kladu na konanie práce, a to zlata šesťdesiat­jeden tisíc daríkov, a strieb­ra päť tisíc mánov a kňaz­ských sukieň sto. 70 A kňazi a Leviti i niek­torí z ľudu a speváci a vrát­ni jako aj Ne­tinej­ci osadili sa vo svojich mes­tách i všetok Iz­rael vo svojich mes­tách.

RoháčekEzdráš2