RoháčekEzdráš8

Ezdráš

Navrátivší sa s Ezdrášom.1 A toto sú hlavy ich ot­cov a ich rodok­meň, tých, ktorí išli so mnou za kraľovania kráľa Ar­taxer­xa hore z Babylona. 2 Zo synov Pin­chasových Geršom, zo synov Itamárových Daniel, zo synov Dávidových Chat­tuš. 3 Zo synov Šechaniášových, k­torý bol zo synov Parošových, Za­chariáš a s ním po rode za­písaných osôb mužs­kého po­hlavia sto päťdesiat. 4 Zo synov Pachat-moábových El­jeho­enaj, syn Zerachiášov, a s ním dve­sto osôb mužs­kého po­hlavia. 5 Zo synov Šechaniášových syn Jachazielov a s ním tri­sto osôb mužs­kého po­hlavia. 6 Zo synov Adínových Ébed, syn Jonatánov, a s ním päťdesiat osôb mužs­kého po­hlavia. 7 Zo synov Élamových Izai­áš, syn Ataliášov, a s ním sedem­desiat osôb mužs­kého po­hlavia. 8 Zo synov Šefatiášových Zebadiáš, syn Michaelov, a s ním osem­desiat osôb mužs­kého po­hlavia. 9 Zo synov Joábových Obadiáš, syn Jechielov, a s ním dve­sto osem­násť osôb mužs­kého po­hlavia. 10 Zo synov Šelomitových syn Josifiášov a s ním sto šesťdesiat osôb mužs­kého po­hlavia. 11 Zo synov Bebajových Za­chariáš, syn Bebajov, a s ním dvad­saťosem osôb mužs­kého po­hlavia. 12 Zo synov Az­gádových Jochanan, syn Hak­katánov, a s ním sto desať osôb mužs­kého po­hlavia. 13 Zo synov Adonikámových po­sled­ní, ktorých mená sú toto: Elifelet, Jehiel a Šemai­áš a s nimi šesťdesiat osôb mužs­kého po­hlavia. 14 Zo synov Big­vajových Útaj a Za­bbúd a s nimi sedem­desiat osôb mužs­kého po­hlavia. Shromaždenie pri rieke. Posolstvo k Iddovi.15 A shromaždil som ich k rieke, ktorá vteká do Ahavy, a táborili sme tam tri dni. A keď som pre­hliadal ľud a kňazov, nenašiel som tam nik­torého zo synov Léviho. 16 Vtedy som po­slal po Eliézera, po Ariela, po Šemai­áša, po El­natána, po Jariba, po El­natána, po Nátana, po Za­chariáša, po Mešul­lama, pred­ných, a po Jojariba a po El­natána, umných učiteľov. 17 A po­vedal som im, aby išli k Id­dovi, hlave to v mies­te Chasifii, a vložil som do ich úst slová, jako majú hovoriť Id­dovi, Achivovi, Ne­tinej­com, v mies­te Chasifii, aby nám do­vied­li svätos­lužob­níkov pre dom nášho Boha. 18 A tak nám do­vied­li podľa toho, jako bola dobrá ruka nášho Boha nad na­mi, roz­um­ného muža zo synov Mach­liho, syna Léviho, syna Iz­raelov­ho, a Šerebiáša a jeho synov a jeho bratov, osem­nás­tich, 19 a Chašabiáša a s ním Izai­áša zo synov Meráriho, jeho bratov a ich synov, dvad­siatich. 20 A z Ne­tinej­cov, ktorých bol dal Dávid a kniežatá k službe Levitom, Ne­tinej­cov dve­sto dvad­siatich. Tí všet­ci boli po­menovaní podľa mena. Hľadajú Boha a potom sa rušajú i s pokladmi do Jeruzalema.21 A vy­hlásil som tam pôst, pri rieke Ahave, aby sme sa ponižovali pred svojím Bohom hľadajúc od neho priamu ces­tu pre seba, pre svoje deti a pre všet­ko svoje imanie. 22 Lebo som sa han­bil žiadať od kráľa voj­sko a jazd­cov, aby nám po­máhali b­rániť sa proti nejakému nepriateľovi na ces­te, lebo sme boli po­vedali kráľovi, že ruka nášho Boha je nad všet­kými tými, ktorí ho hľadajú, na ich dobré, a že jeho moc a jeho hnev je proti všet­kým tým, ktorí ho opúšťajú. 23 A tak sme sa pos­tili a hľadali sme o to svoj­ho Boha, a vy­slyšal nás. 24 A od­delil som dvanás­tich z kniežat kňazov: Šerebiáša, Chašabiáša a s nimi desiatich z ich bratov. 25 A od­vážil som im strieb­ro a zlato a tie nádoby, obeť to po­z­dvi­hnutia domu nášho Boha, ktorú obetovali kráľ a jeho rad­covia a jeho kniežatá a celý Iz­rael, všetci, ktorí sa tam našli. 26 A tedy od­vážil som do ich ruky strieb­ra šesťs­to päťdesiat hrivien a striebor­ných nádob sto hrivien, zlata sto hrivien, 27 dvad­sať zlatých po­hárov v hod­note tisíc daríkov a dve nádoby z medi výbor­ného les­ku, vzác­ne jako zlato. 28 A riekol som im: Vy ste svätí Hos­podinovi, i tie nádoby sú sväté, a strieb­ro a zlato je dob­rovoľná obeť, daná Hospodinovi, Bohu vašich ot­cov. 29 Po­zoruj­te a strážte to, do­kiaľ to neodvážite pred kniežatami kňazov a Levitov a p­red kniežatami ot­cov Iz­raela v Jeruzaleme, v komorách domu Hos­podinov­ho. 30 A tak pre­vzali kňazi a Leviti váhu strieb­ra a zlata a nádoby, aby to dopravili do Jeruzalema, do domu nášho Boha. 31 Po­tom sme sa hnuli od rieky Ahavy dvanás­teho dňa prvého mesiaca, aby sme išli do Jeruzalema. A ruka nášho Boha bola nad na­mi, a vy­tr­hol nás z ruky ne­priateľa a ú­klad­níka na ces­te. V Jeruzaleme.32 A tak sme prišli do Jeruzalema a sedeli sme tam tri dni. 33 A štvr­tého dňa bolo od­vážené strieb­ro a zlato a nádoby v dome nášho Boha do ruky Meremóta, syna Uriáša, kňaza, a bol s ním Eleazár, syn Pin­chasov, a s nimi Jozabad, syn Ješu­ov, a No­adiáš, syn Bin­nujov, Levitovia. 34 Všet­ko podľa počtu a podľa váhy, a tedy za­písaná bola všet­ka váha toho času. 35 Tí, ktorí prišli zo zajatia, synovia pre­stehovania, obetovali Bohu Iz­raelov­mu zápal­né obeti, dvanásť jun­cov za celého Iz­raela, deväťdesiatšesť baranov, sedem­desiat­sedem oviec a dvanásť koz­lov na obeť za hriech; to všet­ko bola zápal­ná obeť Hos­podinovi. 36 A od­dali vladárom kráľovým nariadenia kráľove a voj­vodom za riekou. A tak po­máhali ľudu a domu Božiemu.

RoháčekEzdráš8