RoháčekEzdráš4

Ezdráš

Odmietnutá spolupráca s pohanmi.1 A keď počuli protiv­níci Júdovi a Ben­jaminovi, že synovia pre­stehovania staväjú chrám Hos­podinovi, Bohu Iz­raelov­mu, 2 pri­stúpili k Zerubábelovi a k hlavám ot­cov a po­vedali im: Budeme staväť s vami, lebo hľadáme vášho Boha jako vy a jemu obetujeme odo dní Esar-chad­dona, as­sýr­skeho kráľa, ktorý nás do­viedol sem hore. 3 Na to im po­vedal Zerubábel a Ješua i ostatok hláv ot­cov Iz­raela: Vy ne­máte spolu s nami staväť dom nášmu Bohu, ale my sami budeme staväť Hos­podinovi, Bohu Iz­raelov­mu, jako nám roz­kázal kráľ Cýrus, perz­ský kráľ. 4 A tak unavoval ľud zeme ruky jud­ského ľudu, a desili ich, aby ne­staväli. 5 A najímali proti nim rad­cov, aby zmarili ich radu, a tak robili po všet­ky dni Cýra, perz­ského kráľa, a to až do kraľovania Dária, perz­ského kráľa. Žaloba na staviteľov Jeruzalema.6 A keď kraľoval Ahas­ver, na začiat­ku jeho kraľovania, na­písali žalobu na obyvateľov Jud­ska a Jeruzalema. 7 A zase za dní Ar­taxer­xa písal Bišlam, Mit­redat, Tabel a os­tat­ní jeho spoločníci, na Ar­taxer­xa, perz­ského kráľa. A pís­mo toho lis­tu bolo písané aramej­sky, sýrsky, aj bolo preložené na aramej­sky. 8 Rechúm, kan­celár, a Šimšai, pisár, na­písali jeden list proti Jeruzalemu kráľovi Ar­taxer­xovi tak­to. 9 Vtedy písal Rechúm, kan­celár, a Šimšai, pisár, a os­tat­ní ich spoločníci, Díňania, Afar­satechania, Tar­peľania, Afares-ania, Ar­kevänia, Babylon­ci, Susanechania, Dehavänia a Élamiti 10 a os­tat­né národy, ktoré pre­stehoval As­napar, veľký a sláv­ny, a osadil ich v mes­te Samárii a v ostatných k­rajoch za riekou a tak ďalej. 11 Toto je od­pis lis­tu, ktorý mu po­slali, kráľovi Ar­taxer­xovi: Tvoji služob­níci, ľudia za riekou a tak ďalej. 12 Nech je známe kráľovi, že Židia, ktorí od­išli hore od teba, prišli k nám, do Jeruzalema: staväjú to mes­to, od­boj­né a škod­livé a murujú múry a spájajú zá­klady. 13 P­reto teraz nech je známe kráľovi, že ak bude to mes­to vy­stavené, a múry budú domurované, nebudú dávať dane, po­plat­ku alebo cla, a na koniec narobí mes­to kráľom škody. 14 A tak teraz, pre­tože solíme soľou paláca, ne­sluší sa nám dívať sa nečin­ne na ob­nažovanie kráľa, a preto sme po­slali zp­rávu a oznámili sme to kráľovi, 15 aby hľadali v knihe pamätí tvojich ot­cov, a naj­deš v knihe pamätí a zvieš, že to mes­to je od­boj­né mes­to a že škodí kráľom a krajinám, a že v ňom robievali vzbury od pradáv­na, a preto aj bolo to mes­to spus­tošené. 16 Tedy oznamujeme kráľovi, že ak to mes­to bude vy­stavené a múry budú domurované, to bude príčinou, že nebudeš mať dielu za riekou. Stavba svätého mesta zastavená.17 Na to poslal kráľ od­poveď Rechúmovi, kan­celárovi, a Šimšai­mu, pisárovi, a os­tat­ným ich spoločníkom, ktorí bývali v Samárii, jako aj ostatným za riekou: Po­koj a tak ďalej. 18 Pís­mo, ktoré ste nám po­slali, bolo jas­ne a srozumiteľne čítané predo mnou. 19 A odo mňa bol vy­daný roz­kaz, a hľadali a našli, že to mes­to od pradáv­na po­vs­távalo proti kráľom, a že sa v ňom robieval od­boj a vzbura, 20 a že mocní kráľovia bývali pán­mi nad Jeruzalemom a panovali nad všet­kým, čo je za riekou a dávala sa im daň, po­platok a clo. 21 P­reto teraz vy­daj­te roz­kaz, aby za­stavili tých mužov, a to mes­to aby nebolo staväné, do­kiaľ by odo mňa nebol daný roz­kaz. 22 A hľaďte, aby ste pri tom ne­urobili nejakej chyby. Lebo načo by malo vzrásť nejaké zlo, aby narobilo kráľom škody! 23 Vtedy, keď bol prečítaný od­pis lis­tu kráľa Ar­taxer­xa pred Rechúmom a pred Šimšaim, pisárom, a p­red ich spoločník­mi, od­išli rých­le do Jeruzalema k Židom a za­stavili ich silou a mocou. 24 A tak bolo za­stavené dielo domu Božieho, ktorý je v Jeruzaleme, a stálo tak až do druhého roku kraľovania Dária, perz­ského kráľa.

RoháčekEzdráš4