RoháčekEzdráš6

Ezdráš

Dárius rozkáže staväť chrám.1 Vtedy roz­kázal kráľ Dárius, aby hľadali v dome kníh po­kladov, složených tam v Babylone. 2 A našla sa v Ach­mete na hrade, ktorý je v Méd­skej krajine, jed­na kniha, v ktorej bolo tak­to na­písané na pamäť: 3 V pr­vom roku kráľa Cýra roz­kázal kráľ Cýrus: Dom Boží, k­torý bol v Jeruzaleme, nech vy­stavia ten dom na mies­te, na ktorom obetujú obeti, a nech vyzdvihnú jeho zá­klad. Jeho výška bude šesťdesiat lakťov a jeho šír­ka tak­tiež šesťdesiat lakťov. 4 Tri rady bude veľkých kameňov a rad nového dreva, a ná­klad sa dá z domu kráľov­ho. 5 Aj nádoby domu Božieho, zlaté a striebor­né, ktoré vy­niesol Na­buchodonozor z chrámu, k­torý bol v Jeruzaleme, a do­pravil do Babylona, nech na­vrátia, a nech to ide do chrámu, ktorý je v Jeruzaleme, na svoje mies­to, a složíš to v dome Božom. 6 A tak teraz ty, Tat­tenai, voj­voda za riekou, Šetar-bozenai, so svojimi spoločník­mi, Afar­sechania, ktorí sú za riekou, buďte ďaleko od­tiaľ. 7 Nechaj­te dielo toho domu Božieho na pokoji. Voj­voda Židov a starší Židov nech staväjú ten dom Boží na jeho mies­te. 8 A odo mňa je daný roz­kaz o tom, čo máte urobiť s tými staršími zo Židov, aby moh­li vystaviť ten dom Boží, totiž aby sa bez od­kladu dával ná­klad z po­kladov kráľových, z dane za riekou, tým mužom, aby im nebolo pre­kazené v tom diele. 9 A čoho bude treba, či jun­cov či baranov či oviec na zápal­né obeti Bohu nebies, obilia, soli, vína a oleja, podľa toho, čo po­vedia kňazi, ktorí sú v Jeruzaleme, nech sa im dáva každého dňa bez akéhokoľvek pod­vodu, 10 aby obetovali Bohu nebies príjem­nú vôňu a mod­lili sa za život kráľa a jeho synov. 11 A tak­tiež je odo mňa vy­daný roz­kaz, aby každý človek, ktorý by zmenil to slovo, bol tak­to odpravený: Vy­tiah­ne sa drevo z jeho domu a po­staví sa, a jeho pri­bijú naň, a jeho dom nech je pre­to ob­rátený na hnojis­ko. 12 A Bôh, ktorý učinil to, aby tam pre­bývalo jeho meno, nech porazí každého kráľa i ľud, ktorý by vy­strel svoju ruku, aby to zmenil a tak zkazil ten dom Boží, ktorý je v Jeruzaleme. Ja Dárius dávam roz­kaz, aby sa to vykonalo bez od­kladu. 13 Vtedy Tat­tenai, voj­voda za riekou, Šetar-bozenai a ich spoločníci urobili bez od­kladu podľa toho, jakú od­poveď poslal kráľ Dárius. 14 A tak staväli starší Židov, a darilo sa im podľa proroc­tva proroka Hag­gea a Za­chariáša, syna Id­dov­ho. A tedy staväli a do­končili z roz­kazu Boha Iz­raelov­ho a z roz­kazu Cýra, Dária a Ar­taxer­xa, perz­ského kráľa. 15 Aj tak do­končili ten dom Boží do tretieho dňa mesiaca adara, a to bol šies­ty rok kraľovania kráľa Dária. Posviacka chrámu.16 V­tedy slávili synovia Iz­raelovi, kňazi a Leviti a ostatok synov pre­stehovania po­sviac­ku toho domu Božieho v rados­ti. 17 A obetovali na po­svätenie toho domu Božieho sto volov, dve­sto baranov, štyris­to oviec a dvanásť koz­lov na obeť za hriech za celého Iz­raela podľa počtu po­kolení Iz­raelových. 18 A po­stavili kňazov v ich triedach a Levitov v ich od­deleniach k službe Božej v Jeruzaleme podľa toho, jako je na­písané v knihe Mojžišovej. Slávenie Veľkej noci.19 A synovia pre­stehovania slávili aj Veľkú noc š­tr­nás­teho dňa prvého mesiaca. 20 Lebo sa boli očis­tili kňazi a Leviti jako jeden muž, všet­ci boli čis­tí, a za­bíjali veľkonočného barán­ka všet­kým synom pre­stehovania i svojim bratom kňazom i sebe. 21 A tak jedli synovia Iz­raelovi, ktorí sa boli na­vrátili z pre­stehovania, i každý, kto sa bol od­delil od nečis­toty národov zeme a pri­pojil sa k nim hľadajúc Hos­podina, Boha Iz­raelov­ho. 22 A slávili aj slávnosť nek­vasených chlebov sedem dní v rados­ti, lebo ich Hos­podin ob­daril radosťou a ob­rátil srd­ce as­sýr­skeho kráľa k nim, aby po­sil­nil ich ruky v diele domu Boha, Boha Iz­raelov­ho.

RoháčekEzdráš6