RoháčekEzdráš1

Ezdráš

Cýrus prepustí ľud zo zajatia.1 Po­tom pr­vého roku Cýra, perz­ského kráľa, aby sa na­pl­nilo slovo Hos­podinovo z úst Jeremiáša, zo­budil Hos­podin ducha Cýra, perz­ského kráľa, a tak dal vy­hlásiť po celom svojom kráľov­stve, a to i pís­mom týmito slovami: 2 Tak­to hovorí Cýrus, perz­ský kráľ: Hos­podin, Bôh nebies, mi dal všet­ky kráľov­stvá zeme a on mi naložil, aby som mu vy­stavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Jud­sku. 3 Preto, kto je kde medzi vami zo všet­kého jeho ľudu, nech je jeho Bôh s ním, a nech ide hore do Jeruzalema, ktorý je v Jud­sku, a nech stavia dom Hos­podina, Boha Iz­raelov­ho; to je ten Bôh, ktorý je v Jeruzaleme. 4 A každému, kto po­zos­tal, na ktorom­koľvek mies­te, kde po­hos­tíni, nech mu po­môžu ľudia jeho mies­ta strieb­rom a zlatom, majet­kom a dobyt­kom pop­ri dob­rovoľnej obeti pre dom Boha, ktorý je v Jeruzaleme. 5 A tak po­vs­taly hlavy ot­cov pokolenia Júdu a Ben­jamina a kňazi a Leviti, každý, ktorého ducha zo­budil Bôh, aby išiel hore staväť dom Hos­podinov, ktorý je v Jeruzaleme. 6 A všet­ci, ktorí bývali okolo nich, po­silňovali ich ruky striebor­nými nádobami, zlatom, majet­kom a dobyt­kom a drahocen­nými vecami krome všet­kého toho, čo dali dob­rovoľne. Cýrus navráti sväté nádoby.7 A kráľ Cýrus vy­dal nádoby domu Hos­podinov­ho, ktoré bol po­bral Na­buchodonozor z Jeruzalema a bol ich dal do domu svoj­ho boha. 8 A Cýrus, perz­ský kráľ, ich vy­dal skr­ze Mit­redata, správ­cu po­kladu, ktorý ich odčítal Šešbacarovi, jud­skému kniežaťu. 9 A toto bol ich počet: trid­sať zlatých mís, tisíc striebor­ných mís, dvad­saťdeväť veľkých nožov, 10 trid­sať zlatých po­hárov, štyris­to desať striebor­ných po­hárov druho­tried­nych a iných nádob tisíc. 11 Všet­kých nádob, zlatých a striebor­ných, bolo päť tisíc štyris­to. Všet­ko to od­niesol Šešbacar spolu vtedy, keď sa stehoval zajatý ľud z Babylona hore do Jeruzalema.

RoháčekEzdráš1