RoháčekEzdráš7,5

Ezdráš 7:5

syna Abišuu, syna Pinch­sa, syna Eleazára, syna Árona, naj­vyššieho kňaza.


Verš v kontexte

4 syna Zerachiáša, syna Uzziho, syna Buk­kiho, 5 syna Abišuu, syna Pinch­sa, syna Eleazára, syna Árona, naj­vyššieho kňaza. 6 Ten is­tý Ezdráš išiel hore z Babylona, a bol to učený človek, zbeh­lý v zákone Mojžišovom, ktorý dal Hos­podin, Bôh Iz­raelov, a kráľ mu dal podľa toho, jako bola ruka Hos­podina, jeho Boha, na ňom, všet­ko, čo si žiadal.

späť na Ezdráš, 7

Príbuzné preklady Roháček

5 syna Abišuu, syna Pinch­sa, syna Eleazára, syna Árona, naj­vyššieho kňaza.

Evanjelický

5 syna Abíšúu, syna Pin­chása, syna Eleázára, syna naj­vyššieho kňaza Árona,

Ekumenický

5 syna Abíšuu, syna Pin­chása, syna Eleazára, syna naj­vyššieho kňaza Árona.

Bible21

5 syna Abišuova, syna Pin­cha­sova, syna Ele­aza­rova, syna prvního ve­lekněze Áro­na.