RoháčekEzdráš7,15

Ezdráš 7:15

a aby si doniesol strieb­ro a zlato, ktoré dob­rovoľne obetovali kráľ a jeho rad­covia Bohu Iz­raelov­mu, ktorého príbytok je v Jeruzaleme,


Verš v kontexte

14 pre­tože si poslaný od kráľa a od jeho sied­mich rad­cov, aby si pre­zkúmal veci o Jud­sku a o Jeruzaleme podľa zákona svoj­ho Boha, ktorý máš vo svojej ruke, 15 a aby si doniesol strieb­ro a zlato, ktoré dob­rovoľne obetovali kráľ a jeho rad­covia Bohu Iz­raelov­mu, ktorého príbytok je v Jeruzaleme, 16 a všet­ko strieb­ro a zlato, ktoré naj­deš v celej krajine Babylon­skej s dob­rovoľnou obeťou ľudu a kňazov, ktorí by dob­rovoľne obetovali pre dom svoj­ho Boha, ktorý je v Jeruzaleme.

späť na Ezdráš, 7

Príbuzné preklady Roháček

15 a aby si doniesol strieb­ro a zlato, ktoré dob­rovoľne obetovali kráľ a jeho rad­covia Bohu Iz­raelov­mu, ktorého príbytok je v Jeruzaleme,

Evanjelický

15 a do­praviť strieb­ro a zlato, čo kráľ a jeho rad­covia venovali Bohu Iz­raela, ktorého príbytok je v Jeruzaleme,

Ekumenický

15 a do­praviť strieb­ro so zlatom, ktoré kráľ a jeho rad­covia dob­rovoľne venovali Bohu Iz­raela, ktorého príbytok je v Jeruzaleme,

Bible21

15 Stříbro a zla­to, které král a jeho rád­cové věnova­li Bohu Iz­rae­le pře­bývající­mu v Je­ruzalémě, do­ne­seš na místo