EvanjelickýZjavenie17

Zjavenie

Odsúdenie babylonskej neviestky1 Prišiel jeden zo sied­mich an­jelov, ktorí majú sedem čiaš, a pre­hovoril so mnou tak­to: Poď, ukážem ti od­súdenie veľkej ne­vies­t­ky, ktorá sedí na mnohých vodách, 2 s ktorou králi zeme smil­nili a obyvatelia zeme sa opájali vínom jej smils­tva. 3 A od­niesol ma v duchu na púšť. Uvidel som ženu, ako sedí na šar­látovej šel­me, ktorá bola pl­ná rúhavých mien a mala sedem hláv a desať rohov. 4 Žena bola odetá do pur­puru a šar­látu, oz­dobená zlatom, drahým kameňom a per­lami; v ruke mala zlatú čašu pl­nú ohav­nos­ti a nečis­toty svoj­ho smils­tva 5 a na čele na­písané meno, tajom­stvo: Veľký Babylon, mater ne­vies­tok a zem­ských ohav­nos­tí. 6 Tú ženu som videl spitú kr­vou svätých a kr­vou Ježišových mučeníkov. Keď som ju uzrel, veľmi som sa čudoval. 7 An­jel mi však po­vedal: Čo sa čuduješ? Ja ti vy­svet­lím tajom­stvo ženy a šel­my, ktorá ju ne­sie a má sedem hláv a desať rohov. 8 Šel­ma, ktorú si videl, bola, a niet jej, ale má vy­stúpiť z priepas­ti a ísť do za­tratenia. Obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú za­písané v knihe života od založenia sveta, už žas­nú, keď uvidia šel­mu, pre­to, že bola, niet jej, ale zasa príde. 9 Kto je múd­ry, tu má vy­svet­lenie: sedem hláv je sedem pahor­kov, na ktorých žena sedí; a to je sedem kráľov; 10 piati pad­li, jeden je, iný ešte ne­prišiel, a keď príde, má os­tať len na­krát­ko. 11 Šel­ma, ktorá bola, a niet jej, je sama ôs­mym (kráľom), ale je z tých sied­mich a ide do za­tratenia. 12 Desať rohov, ktoré si videl, je desať kráľov, ktorí sa ešte ne­ujali kráľov­stva, ale spolu so šel­mou do­stanú moc ako králi na jed­nu hodinu. 13 Sú jed­nej mys­le a svoju silu i moc dajú šel­me. 14 Budú bojovať proti Barán­kovi, ale Baránok zvíťazí nad nimi, lebo je Pánom pánov a Kráľom kráľov, a s ním budú tí, ktorí sú po­volaní, vy­volení a ver­ní. 15 Po­vedal mi ešte: Vody, ktoré si videl, kde sedí ne­vies­t­ka, sú ľudia, zá­stupy, národy a jazyky. 16 A desať rohov, ktoré si videl, a šel­ma znenávidia ne­vies­t­ku, spus­tošia ju, ob­nažia, budú jesť z jej mäsa a spália ju ohňom, 17 lebo Boh im dal myseľ konať podľa Jeho úmys­lu, konať jed­nomyseľne a dať svoje kráľov­stvo šel­me, kým sa ne­spl­nia slová Božie. 18 Žena, ktorú si videl, je veľké mes­to, ktoré má kráľov­stvo nad kráľmi zeme.

EvanjelickýZjavenie17