EvanjelickýZjavenie2

Zjavenie

List chladnúcemu zboru efezskému1 An­jelovi cir­kev­ného zboru efez­ského na­píš: Toto hovorí Ten, ktorý pev­ne drží v pravici sedem hviezd a chodí upro­stred sied­mich zlatých sviet­nikov; 2 po­znám tvoje skut­ky, prácu i tr­pez­livosť a že ne­môžeš zniesť zlých; skúšal si (ľudí), ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolovia, a nie sú, a po­znal si, že sú luhári; 3 si tr­pez­livý, znášal si mnoho pre moje meno a ne­us­tal si. 4 Mám však proti tebe, že si opus­til svoju pr­vú lás­ku. 5 Spamätaj sa, od­kiaľ si od­padol, kajaj sa a rob pr­vot­né skut­ky! Ak nie, prídem na teba, po­hnem tvojím sviet­nikom z mies­ta, ak sa nebudeš kajať! 6 Ale to jed­no máš, že nenávidíš skut­ky mikulášen­cov, ktoré aj ja nenávidím. 7 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cir­kev­ným zborom! Kto zvíťazí, tomu dám jesť zo stromu života, ktorý je v raji Božom. List sužovanému zboru smyrnenskému8 An­jelovi cir­kev­ného zboru smyr­nen­ského na­píš: Toto hovorí Pr­vý a Po­sled­ný, ktorý bol mŕt­vy a ožil: 9 po­znám tvoje súženie a chudobu - ale si bohatý - i rúhanie (ľudí), ktorí hovoria o sebe, že sú Židia, a nie sú, ale sú satanovou synagógou. 10 Neboj sa toho, čo máš tr­pieť! Aj­hľa, diabol hod­lá nie­ktorých z vás vrh­núť do väzenia, aby ste boli skúšaní, a budete desať dní v súžení. Buď ver­ný až do smr­ti a dám ti veniec života! 11 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cir­kev­ným zborom! Kto zvíťazí, tomu druhá sm­rť ne­uškodí! List zápasiacemu zboru pergamonskému12 An­jelovi per­gam­ského cir­kev­ného zboru na­píš: Toto hovorí Ten, ktorý má os­trý dvoj­sečný meč: 13 [Po­znám tvoje skut­ky], viem, kde bývaš: tam, kde je trón satanov; a že sa pri­dŕžaš môj­ho mena a nezap­rel si vieru vo mňa ani v dňoch, keď An­tipasa, môj­ho ver­ného sved­ka, za­bili u vás, kde býva satan. 14 Mám však niečo málo proti tebe, že tam máš ľudí pri­dŕžajúcich sa učenia Balámov­ho, ktorý učil Baláka dávať po­horšenie synom iz­rael­ským, aby jed­li z mäsa obetovaného mod­lám a smil­nili. 15 Tak aj ty máš ľudí, ktorí sa podob­ne pri­dŕžajú učenia mikulášen­cov, [čo nenávidím]. 16 Kajaj sa teda! Ak nie, prídem rých­lo na teba a budem bojovať proti nim mečom svojich úst. 17 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cir­kev­ným zborom! Kto zvíťazí, tomu dám jesť zo skrytej man­ny a dám mu biely kamienok, na kamien­ku na­písané nové meno, ktoré ne­poz­ná nik, iba ten, čo (ho) do­stane. List napredujúcemu zboru tyatírskemu18 An­jelovi cir­kev­ného zboru ty­atír­skeho na­píš: Toto hovorí Syn Boží, ktorý má oči oh­nivé ako plameň a nohy podob­né lesk­lému kovu: 19 po­znám tvoje skut­ky, i lás­ku, i vieru, i službu, i tvoju tr­pez­livosť a tvoje po­sled­né skut­ky, hoj­nejšie než pr­vé. 20 Mám však proti tebe, že tr­píš ženu Jezábel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa, učí a zvádza mojich služob­níkov, aby smil­nili a jed­li z mäsa obetovaného mod­lám. 21 Dal som jej čas kajať sa, a nech­ce sa kajať zo svoj­ho smils­tva. 22 Hľa, vr­hám ju na lôžko, aj všet­kých, čo cudzoložia s ňou, do veľkého súženia, ak sa nebudú kajať z jej skut­kov. 23 A jej deti za­hubím; a všet­ky cir­kev­né zbory po­znajú, že ja som ten, ktorý skúma vnút­ro a srd­ce a od­platím vám každému podľa vašich skut­kov. 24 Ale vám os­tat­ným v Ty­atíre, ktorí sa ne­pridŕžajú toh­to učenia, ktorí - ako vravia - ne­poz­nali hl­biny satanove, vám hovorím: ne­kladiem na vás iné bremeno. 25 Len sa držte toho, čo máte, kým ne­prídem! 26 Kto zvíťazí a až do kon­ca vy­tr­vá v mojich skut­koch, tomu dám moc nad národ­mi 27 a bude ich spravovať želez­ným prútom a roz­bije ich ako hlinené nádoby, 28 ako som i ja prijal od svoj­ho Ot­ca, a dám mu ran­nú hviez­du. 29 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cir­kev­ným zborom!