EvanjelickýZjavenie1

Zjavenie

Názov a pôvodca knihy1 Zjavenie Ježiša Kris­ta, ktoré Mu dal Boh, aby ukázal svojim služob­níkom, čo sa má one­dl­ho diať, On naz­načil a po­slal ho po an­jelovi svoj­mu služob­níkovi Jánovi, 2 ktorý svedčil o slove Božom i o svedec­tve Ježiša Kris­ta, čokoľvek videl. 3 Blaho­slavený, kto číta, aj tí, ktorí počúvajú slová toh­to proroc­tva a za­chovávajú, čo je na­písané v ňom, lebo (určený) čas je blíz­ko. Pozdrav čitateľom4 Ján sied­mim cir­kev­ným zborom v Ázii: Milosť vám a po­koj od Toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od sied­mich duchov, ktorí sú pred Jeho trónom, 5 a od Ježiša Kris­ta, ver­ného sved­ka, pr­vorodeného z mŕt­vych a vladára zem­ských kráľov. Jemu, ktorý nás miluje, ktorý nás svojou kr­vou oslobodil od našich hriechov 6 a urobil kráľov­stvom, kňaz­mi svoj­mu Bohu a Ot­covi, Jemu sláva a vláda naveky vekov! Amen. Predmet Zjavenia: druhý príchod Kristov7 Aj­hľa, pri­chádza v ob­lakoch! Uvidí Ho každé oko, aj tí, čo Ho pre­bod­li. Nariekať budú nad Ním všet­ky národy zeme. Tak je, amen! 8 Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všev­lád­ny. Prvé videnie: sedem svietnikov. Rozkaz napísať knihu9 Ja, Ján, váš brat a účast­ník súženia a kráľov­stva i tr­pez­livos­ti, bol som na os­trove Pat­mos pre slovo Božie a pre svedec­tvo Ježišovo. 10 V deň Pánov som bol vo vy­tržení ducha a počul som za sebou mohut­ný zvuk ako hlas trúby: 11 Čo vidíš, na­píš do knihy, a pošli sied­mim cir­kev­ným zborom: do Efezu, Smyr­ny, Per­gamonu, Ty­atíry, Sárd, Filadel­fie a do La­odikey. 12 Nato som sa ob­rátil, aby som po­zoroval hlas, ktorý hovoril so mnou. A keď som sa ob­rátil, uzrel som sedem zlatých sviet­nikov 13 a upro­stred nich nie­koho podob­ného Synovi človeka, ob­lečeného do plášťa a opásaného zlatým pásom na pr­siach. 14 Hlavu a vlasy mal biele ako biela vl­na, ako sneh, oči ako oh­nivý plameň, 15 nohy podob­né lesk­lému kovu rozžeravenému v peci a hlas ako hučanie mnohých vôd. 16 V pravej ruke mal sedem hviezd, z úst Mu vy­chádzal os­trý dvoj­sečný meč a tvár mal ako sln­ko, keď svieti v pl­nej sile. 17 Keď som Ho uzrel, padol som Mu k nohám ako mŕt­vy; On však položil na mňa pravicu a po­vedal: Neboj sa! Ja som Pr­vý aj Po­sled­ný 18 a živý; bol som mŕt­vy, a hľa, som živý naveky vekov a mám kľúče smr­ti a pod­svetia. 19 Na­píš teda, čo si videl, aj čo je, aj čo sa má diať po­tom. 20 Tajom­stvo sied­mich hviezd, ktoré si videl na mojej pravici, a sied­mich zlatých sviet­nikov je toto: sedem hviezd, to sú an­jeli sied­mich cir­kev­ných zborov, a sedem sviet­nikov je sedem cir­kev­ných zborov.