EvanjelickýZjavenie5

Zjavenie

Baránok prevzal sedempečatnú knihu1 V pravici Sediaceho na tróne som videl knihu, popísanú zvnút­ra i zvon­ku, za­pečatenú sied­mimi pečaťami. 2 Videl som aj moc­ného an­jela, ktorý hlásal mohut­ným hlasom: Kto je hoden ot­voriť túto knihu a zlomiť jej pečate? 3 Ale ni­kto na nebi ani na zemi, ani pod zemou ne­mohol ot­voriť knihu ani na­zrieť do nej. 4 Nato som veľmi plakal, že ni­kto nebol hoden ot­voriť knihu ani na­zrieť do nej. 5 Vtedy mi po­vedal jeden zo starších: Ne­plač, aj­hľa, zvíťazil lev z Júdov ho kmeňa, koreň Dávidov, aby ot­voril knihu a jej sedem pečatí! 6 Po­tom som uvidel na­pros­tried­ku medzi trónom, medzi štyr­mi bytosťami a medzi staršími Barán­ka, ktorý stál ako za­bitý, mal sedem rohov a sedem očí, to jest sedem duchov Božích, po­slaných na celú zem. 7 I prišiel a vzal [knihu] z pravice Sediaceho na tróne. 8 A keď vzal knihu, štyri bytos­ti a dvad­saťštyri starších pad­lo pred Barán­kom. Každý mal citaru a zlaté čaše pl­né tymianu, to jest mod­litieb svätých, 9 a spievali novú pieseň: Hoden si vziať knihu a ot­voriť jej pečate, lebo si bol za­bitý a svojou kr­vou vy­kúpil si Bohu svojich z každého kmeňa i jazyka, ľudu i národa 10 a učinil si ich nášmu Bohu kráľov­stvom a kňaz­mi, a budú kraľovať na zemi. 11 Po­tom som videl a počul hlas mnohých an­jelov okolo trónu, bytos­tí a starších. Ich počet bol myriady myriád a tisíce tisícov. 12 Volali mohut­ným hlasom: Hoden je Baránok za­bitý vziať moc, bohat­stvo, múd­rosť, silu, česť, slávu aj dob­rorečenie! 13 A všet­ko tvor­stvo na nebi, na zemi, pod zemou, na mori a všet­ko, čo je v nich, počul som volať: Sediacemu na tróne a Barán­kovi dob­rorečenie, česť, sláva i vláda na veky vekov! 14 Nato štyri bytos­ti volali: Amen! A starší pad­li a klaňali sa.