EvanjelickýZjavenie20

Zjavenie

Tisícročné kráľovstvo1 Po­tom som videl an­jela zo­stupovať z neba: mal kľúč od priepas­ti a na ruke veľkú reťaz. 2 Uchopil draka, toho starého hada, ktorý je diabol, satan, sput­nal ho na tisíc rokov, 3 hodil do priepas­ti, za­tvoril a za­pečatil ju nad ním, aby viac ne­zvádzal národy, kým sa ne­vy­pl­ní tisíc rokov. Po­tom bude na krát­ky čas uvoľnený. 4 Po­tom som videl tróny: po­sadili sa na ne, do­stali moc súdiť, a videl som duše za­bitých pre Ježišovo svedec­tvo a pre Božie slovo, aj tých, čo sa nek­laňali šel­me ani jej ob­razu a ne­prijali jej znak na svoje čelá ani na ruky, ožili a kraľovali s Kris­tom tisíc rokov. 5 Os­tat­ní mŕt­vi ne­ožili, kým sa nedovŕši tisíc rokov. To je pr­vé vzkriesenie. 6 Blaho­slavený a svätý, kto má podiel na pr­vom vzkriesení! Nad tými druhá sm­rť ne­má moc, ale budú kňaz­mi Boha a Kris­ta a budú kraľovať s Ním tisíc rokov! Premoženie diabla7 Keď sa vy­pl­ní tisíc rokov, satan bude z väzenia pre­pus­tený 8 a vy­j­de, aby zvádzal národy na štyroch stranách zeme, Goga a Magoga, aby ich zhromaždil do boja. Je ich toľko ako pies­ku v mori. 9 A vy­šli na šíru zem a ob­kľúčili tábor svätých i milované mes­to. Zo­stúpil však oheň z neba, po­hl­til ich 10 a diabol, ich zvod­ca, bol hodený do oh­nivého a sírového jazera, kde bola šel­ma i falošný prorok, a tam budú mučení dňom i nocou naveky vekov. Koniec sveta11 Po­tom som videl veľký, biely trón a Toho, ktorý sedel na ňom. Pred Ním unik­la zem i nebo a ich mies­to viac nebolo. Siedme videnie: sedem vecí vo večnosti. Vzkriesenie, posledný súd a peklo12 Videl som mŕt­vych, veľkých i malých: stáli pred trónom a knihy sa ot­vorili. Aj iná kniha, kniha života, sa ot­vorila, a mŕt­vi boli súdení podľa zápisov v knihách, podľa svojich skut­kov. 13 Aj more vy­dalo mŕt­vych, ktorí boli v ňom, i sm­rť i pod­svetie vy­dali mŕt­vych, ktorí boli v nich, a každý bol súdený podľa svojich skut­kov. 14 Sm­rť a pod­svetie boli zvr­hnuté do oh­nivého jazera. To je druhá sm­rť, oh­nivé jazero. 15 A ak nie­kto nebol za­písaný v knihe života, zvr­h­li ho do oh­nivého jazera.

EvanjelickýZjavenie20