EvanjelickýZjavenie9

Zjavenie

Trúbenie piateho anjela: trápenie kobylkami1 Za­trúbil piaty an­jel. A videl som hviez­du pad­núť z neba na zem a do­stala kľúč od stud­ničnej priepas­ti. 2 Ot­vorila stud­nicu priepas­ti a zo stud­nice vy­stúpil dym ako dym veľkej pece, i za­tmelo sa sln­ko a vzduch od dymu stud­nice. 3 Z dymu vy­šli kobyl­ky na zem a do­stali moc, akú majú po­zem­ské škor­pióny. 4 Bolo im však po­vedané, aby ne škodili tráve na zemi ani nijakej byline ani nijakému stromu, ale len ľuďom, ktorí ne­majú na čele Božie znamenie. 5 Do­stali roz­kaz, aby nezabíjali, ale aby ich trápili päť mesiacov. Ich trápenie bolo ako trápenie od škor­pióna, keď uštip­ne človeka. 6 V tie dni ľudia budú hľadať sm­rť, ale ju nenáj­du. Budú si žiadať umrieť, ale sm­rť utečie od nich. 7 Kobyl­ky sa podobali koňom, pri­praveným do boja. Na hlavách mali ven­ce ako zo zlata, ich tváre boli ako ľud­ské, 8 vlasy mali ako ženy, zuby ako levy, 9 pan­ciere mali ako z ocele, zvuk ich krídel bol ako hr­kot mnohých voj­nových vozov, rútiacich sa do boja. 10 Chvos­ty a žihad­lá mali ako škor­pióny. Vo chvos­toch mali moc škodiť ľuďom päť mesiacov. 11 Nad sebou mali kráľa, an­jela priepas­ti, ktorý sa heb­rej­sky volá Abad­don a gréc­ky Apolyon . 12 Pr­vé beda prešlo. Hľa, za ním príde ešte dvoje beda. Trúbenie šiesteho anjela: oheň zničí tretinu nekajúcnikov13 Za­trúbil šies­ty an­jel a od štyroch rohov zlatého ol­tára pred Bohom som počul hlas, 14 ktorý hovoril šies­temu an­jelovi, majúcemu trúbu: Roz­viaž štyroch an­jelov, zviazaných pri veľkej rieke Euf­rat! 15 A boli roz­viazaní tí štyria an­jeli, pri­pravení na túto hodinu, deň, mesiac a rok, aby po­bili tretinu ľudí. 16 Počet ich jaz­dy bol myriady myriád; počul som ich počet. 17 Kone a jazd­cov na nich som vo videní videl tak­to: mali oh­nivé hy­acin­tové a žl­tosírové pan­ciere, hlavy koní boli ako hlavy levov a z ich tlám vy­chádzal oheň, dym a síra. 18 Tieto tri pliagy: oheň, dym a síra, ktoré im vy­chádzali z tlám, vy­hubili tretinu ľudí. 19 Sila koní bola totiž v ich tlamách a chvos­toch, lebo ich chvos­ty boli podob­né hadom, mali hlavy a nimi škodili. 20 Os­tat­ní ľudia, ktorých tieto pliagy ne­vyhubili, nekajali sa zo skut­kov svojich rúk, aby sa nek­laňali démonom ani zlatým, striebor­ným, medeným, kamen­ným a dreveným mod­lám, ktoré ne­môžu ani vidieť, ani počuť, ani chodiť, 21 a nekajali sa ani zo svojich vrážd, ani zo svoj­ho travičs­tva, ani zo svoj­ho smils­tva, ani zo svojich krádeží.