EvanjelickýZjavenie13

Zjavenie

Morská šelma1 Videl som vy­stupovať z mora šel­mu. Mala desať rohov a sedem hláv, na rohoch desať diadémov a na hlavách rúhavé mená. 2 Šel­ma, ktorú som videl, bola podob­ná le­opar­dovi, nohy mala ako med­veď a tlamu ako lev. Drak jej dal svoju silu, svoj trón i veľkú moc. 3 Jed­nu z hláv mala ako na sm­rť dobitú, ale smr­teľná rana sa jej za­hojila. Celá zem ob­divovala šel­mu; 4 klaňali sa drakovi, že dal šel­me svoju moc, klaňali sa aj šel­me a hovorili: Kto je podob­ný šel­me a kto bude môcť proti nej bojovať? 5 Mala aj tlamu, aby hovorila veľké veci a rúhala sa; do­stala moc pôsobiť štyrid­saťd­va mesiacov. 6 A aj ot­vorila tlamu, aby sa rúhala Bohu, aby sa rúhala Jeho menu a Jeho stanu, aj tým, ktorí majú v nebi svoje stany. 7 Do­stala moc aj bojovať proti svätým , aj víťaziť nad nimi. Do­stala i moc nad všet­kými kmeňmi, ľuďmi, jazyk­mi a národ­mi. 8 Aj jej sa budú klaňať všet­ci obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú za­písané od počiat­ku sveta v knihe života za­bitého Barán­ka. 9 Kto má uši, nech počuje. 10 Kto iných väz­ní, sám bude väz­nený; kto mečom za­bíja, mečom za­hynie! V tom je tr­pez­livosť a viera svätých . Zemská šelma11 Po­tom som videl inú šel­mu vy­stupovať zo zeme; mala dva rohy, podob­né Barán­kovým, ale hovorila ako drak. 12 Aj­hľa, vy­konáva všet­ku moc pr­vej šel­my pred jej očami a pôsobí, aby sa zem a jej obyvatelia klaňali pr­vej šel­me, ktorej smr­teľná rana sa za­hojila. 13 Robí veľké znamenia pred zrak­mi ľudí, takže aj oheň zo­stupuje z neba na zem. 14 Obyvateľov zeme za­vádza znameniami, ktoré jej bolo do­volené konať pred očami šel­my. Na­hovára obyvateľov zeme, aby zhotovili ob­raz šel­me, ktorá má ranu od meča, ale ožila. 15 Do­stala moc dať ducha do ob­razu šel­my, aby tak ob­raz šel­my aj hovoril a spôsobil, aby boli usmr­tení všet­ci, ktorí by sa nek­laňali ob­razu šel­my. 16 Pôsobí aj to, aby všet­ci - malí aj veľkí, bohatí aj chudob­ní, slobod­ní aj ot­roci - dali si znak na pravé ruky alebo na čelá, 17 aby ne­mohol kupovať ani predávať ni­kto, kto ne­mal znak mena šel­my alebo čís­lo jej mena. 18 V tom­to je múd­rosť: Kto má roz­um, nech spočíta čís­lo šel­my, lebo je to čís­lo človeka. Jeho čís­lo je šesťs­to šesťdesiatšesť.

EvanjelickýZjavenie13