EvanjelickýZjavenie8

Zjavenie

Tretie videnie: sedem trúbiacich anjelov. Otvorenie siedmej pečate1 A keď ot­voril sied­mu pečať, na­stalo v nebi ticho asi na pol­hodinu. 2 Po­tom som videl sedem an­jelov, ktorí stáli pred Bohom a do­stali sedem trúb. 3 Iný an­jel prišiel, po­stavil sa k ol­táru so zlatou kadidel­nicou a do­stal mnoho tymianu, aby ho pri­dal k mod­lit­bám všet­kých svätých na zlatý ol­tár pred trónom. 4 Dym tymianu vy­stupoval z an­jelovej ruky pred Boha k mod­lit­bám svätých 5 a an­jel vzal kadidel­nicu, na­pl­nil ju ohňom z ol­tára a hodil ju na zem. A na­stali hromy, zvuky, bles­ky a zeme­trasenie. 6 Sedem an­jelov, ktorí mali sedem trúb, sa pri­pravilo trúbiť. Trúbenie štyroch anjelov: zničenie tretiny prírody7 Za­trúbil pr­vý. Na­stalo krupobitie, oheň zmiešaný s kr­vou, a pad­lo to na zem. Tretina zeme zhorela, tretina stromov zhorela a všet­ka zelená tráva zhorela. 8 Za­trúbil druhý an­jel. A do mora pad­lo niečo ako veľký, ohňom horiaci vrch. Tretina mora sa pre­menila na krv, 9 tretina mor­ských živočíchov za­hynula a tretina lodí sa po­topila. 10 Za­trúbil tretí an­jel. A z neba pad­la veľká hviez­da, ktorá horela ako fakľa, a pad­la na tretinu riek a na pramene vôd. 11 Tá hviez­da sa volá Palina. Tretina vôd sa pre­menila na palinu a mnoho ľudí zo­mrelo od vôd, lebo zhork­li. 12 Za­trúbil štvr­tý an­jel. A prišla pliaga na tretinu sln­ka, na tretinu mesiaca a na tretinu hviezd, aby sa ich tretina za­tmela a nebolo svet­la v tretine dňa ani noci. 13 Po­tom som videl a počul orla letiaceho stredom neba, ktorý volal mohut­ným hlasom: Beda, beda, beda tým, čo bývajú na zemi, pre os­tat­né zvuky trúb an­jelov, ktorí ešte majú trúbiť.