EvanjelickýZjavenie10

Zjavenie

Anjel s otvorenou knižkou1 Videl som iného moc­ného an­jela zo­stupovať z neba; bol za­halený ob­lakom, na hlave dúha, tvár ako sln­ko, nohy oh­nivé stĺpy, 2 a v jeho ruke ot­vorená knižka. Pravou nohou sa po­stavil na more, ľavou na zem 3 a volal mohut­ným hlasom, ako keď reve lev. Hneď, ako za­volal, za­znelo sedem hromov. 4 Keď do­znelo sedem hromov, chcel som to na­písať, ale počul som hlas z neba: Za­pečať, čo hovorilo sedem hromov, a ne­píš to! 5 An­jel však, ktorého som videl stáť na mori a na zemi, zdvihol pravú ruku k nebu 6 a pri­sahal na Toho, ktorý je večne živý a stvoril nebo a čo je v ňom, zem a čo je na nej, i more a čo je v ňom: Už nebude viac kedy, 7 ale v dňoch hlasu sied­meho an­jela, keď za­trúbi, za­vŕši sa tajom­stvo Božie, ako radost­ne zves­toval svojim služob­níkom, prorokom. 8 Ale hlas, ktorý som počul z neba, hovoril mi opäť tak­to: Choď, vez­mi ot­vorenú knižku z ruky an­jela, ktorý stojí na mori a na zemi! 9 Nato som od­išiel k an­jelovi a po­vedal som mu: Daj mi tú knižočku! Od­povedal mi: Vez­mi a zjedz ju, vnút­ro ti na­pl­ní hor­kosťou, ale v ús­tach ti bude slad­ká ako med. 10 Ja som vzal an­jelovi knižočku z ruky, a keď som ju jedol, zhork­lo mi vnút­ro. 11 Ešte mi po­vedali: Musíš ďalej porokovať o ľuďoch, národoch, jazykoch i mnohých kráľoch.

EvanjelickýZjavenie10