EvanjelickýZjavenie22

Zjavenie

Večný raj1 Ukázal mi rieku vody života, čis­tú ako krištáľ, ktorá vy­teká z trónu Božieho a Barán­kov­ho. 2 Upro­stred námes­tia a na oboch stranách rieky strom života, ktorý rodí dvanásť razy ovocie, každý mesiac vy­dáva svoje ovocie a lís­tie stromu na uzdravenie národov. 3 Nič zlorečené viac nebude. Trón Boží a Barán­kov bude v ňom a Jeho služob­níci Mu budú slúžiť, 4 budú Mu hľadieť na tvár a Jeho meno bude na ich čelách. 5 Noc už nebude, nebudú po­trebovať svet­lo sviece, ani svet­lo sln­ka, lebo Pán Boh ich bude os­vecovať a kraľovať budú na veky vekov. Dokončenie Zjavenia. Ján ďakuje za zjavenie6 Po­vedal mi ešte: Tieto slová sú ver­né a pravé. Pán, Boh proroc­kých duchov, po­slal svoj­ho an­jela, aby ukázal svojim služob­níkom, čo sa má one­dl­ho diať. 7 Aj­hľa, prídem skoro! Blaho­slavený, kto za­chováva proroc­ké slová tej­to knihy! 8 A ja, Ján, som to počul a videl. Keď som to počul a videl, padol som k nohám an­jelovi, ktorý mi to ukázal, a klaňal som sa mu. 9 On mi však po­vedal: Po­zri, nie tak! Som spolu­s­lužob­níkom tvojím, tvojich bratov, prorokov a tých, ktorí za­chovávajú slová tej­to knihy. Bohu sa klaňaj! 10 Po­tom mi po­vedal: Nezapečaťuj proroc­ké slová tej­to knihy, lebo (po­sled­ný) čas je blíz­ko! 11 Kto pácha ne­právosť, nech ju pácha ďalej! Kto je špinavý, nech sa špiní ďalej! Ale kto koná spravod­livosť, nech ju koná ďalej! A kto je svätý, nech sa po­sväcuje ďalej! Kristus potvrdzuje obsah zjavenia12 Aj­hľa, prídem skoro a moja od­plata je so mnou, aby som od­platil každému podľa jeho skut­kov! 13 Ja som Alfa i Omega, Pr­vý i Po­sled­ný, Počiatok i Koniec. 14 Blaho­slavení, ktorí si perú ob­lek, aby mali právo na strom života a vošli bránami do mes­ta! 15 Von zo­stanú psi, traviči, smil­níci, vrahovia, mod­los­lužob­níci, všet­ci milov­níci a páchatelia lži. 16 Ja, Ježiš, som po­slal svoj­ho an­jela svedčiť vám o tých­to veciach po cir­kev­ných zboroch. Ja som koreň a rod Dávidov, jas­ná hviez­da ran­ná. 17 Duch a ne­ves­ta hovoria: Príď! Kto počúva, nech po­vie: Príď! Kto žíz­ni, nech príde! Kto chce, nech si na­berie za­dar­mo vodu života! Ján chráni celistvosť knihy Zjavenia18 Ja do­svedčujem každému, kto počuje proroc­ké slová tej­to knihy: Ak k nim nie­kto pri­dá, tomu Boh pri­dá pliagy opísané v tej­to knihe. 19 Ak nie­kto vez­me niečo zo slov tej­to proroc­kej knihy, tomu Boh vez­me podiel na strome života a zo svätého mes­ta, opísaných v tej­to knihe! 20 Ten, ktorý do­svedčuje tieto veci, hovorí: Áno, prídem čo­skoro! Amen! Príď, Pane Ježiši! 21 Milosť Pána Ježiša [Kris­ta] so všet­kými [svätými! Amen].

EvanjelickýZjavenie22