EvanjelickýZjavenie12

Zjavenie

Štvrté videnie: sedem bojov. Boj draka na nebi1 Na nebi sa ukázalo veľké znamenie: žena, odetá do sln­ka, pod nohami mesiac, na hlave veniec dvanás­tich hviezd, 2 tehot­ná trápila sa a kričala v pôrod­ných boles­tiach. 3 Ukázalo sa aj iné znamenie na nebi: aj­hľa, veľký oh­nivý drak, ktorý mal sedem hláv a desať rohov a na hlavách sedem diadémov. 4 Jeho chvost zmietol tretinu nebes­kých hviezd a zvr­hol ich na zem. Ten­to drak sa po­stavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zožral dieťa, len čo ho porodí. 5 A porodila syna, chlap­ca, ktorý má spravovať všet­ky národy želez­ným prútom. Dieťa však bolo uchvátené k Bohu a k Jeho trónu. 6 Žena utiek­la na púšť, kde jej Boh pri­pravil mies­to, aby ju tam živili tisíc­dve­sto šesťdesiat dní. 7 A po­vs­tal boj na nebi. Michal a jeho an­jeli bojovali proti drakovi; i drak a jeho an­jeli bojovali, 8 ale ne­vyd­ržali, v nebi pre nich nebolo už mies­ta. 9 Veľký drak, starý had, nazývaný diab­lom a satanom, zvod­ca celého sveta, zvr­hnutý bol na zem a jeho an­jeli s ním. 10 Nato som počul mohut­ný hlas v nebi volať: Teraz na­stalo spasenie i moc i kráľov­stvo nášho Boha a vláda Jeho Po­mazaného, lebo zvr­hnutý bol žalob­ník na nich pred naším Bohom dňom i nocou. 11 Oni však zvíťazili nad ním kr­vou Barán­kovou a slovom svoj­ho svedec­tva a ne­milovali svoj život až do smr­ti. 12 Pre­to tešte sa, nebesá, a všet­ci, ktorí máte v nich svoje stany! Beda zemi a moru, lebo diabol zo­stúpil k vám veľmi roz­zúrený, vediac, že má málo času. Boj draka na zemi13 Keď drak videl, že bol zvr­hnutý na zem, prena­sledoval ženu, ktorá porodila chlap­ca. 14 Žena však do­stala dvoje veľkých or­lích krídel, aby od­letela pred hadom na púšť na svoje mies­to, kde by ju živili čas a časy a pol času. 15 Had vy­chr­lil za ženou z tlamy vodu ako rieku, aby ju prúd rieky od­niesol. 16 Ale zem žene po­moh­la, ot­vorila ús­ta a po­hl­tila rieku, ktorú vy­chr­lil drak z tlamy. 17 Nato sa drak roz­hneval na ženu a od­išiel bojovať proti os­tat­ným z jej po­tom­stva, ktorí za­chovávajú Božie pri­kázanie a majú svedec­tvo Ježišovo. 18 Po­tom som stál na mor­skom pies­ku.

EvanjelickýZjavenie12