EvanjelickýZjavenie7

Zjavenie

Označenie Božích služobníkov1 Po­tom som videl štyroch an­jelov stáť na štyroch uhloch zeme, ktorí držali štyri zem­ské vet­ry, aby ne­vial vietor ani na zem, ani na more, ani na nijaký strom. 2 A videl som vy­stupovať od východu sln­ka iného an­jela; mal pečať živého Boha, zvolal mohut­ným hlasom na štyroch an­jelov, ktorí do­stali moc škodiť zemi, moru, 3 a hovoril im: Neškoďte zemi ani moru ani stromom, kým služob­níkov nášho Boha ne­oz­načíme na čelách. 4 Počul som počet označených: sto štyrid­saťštyritisíc zo všet­kých kmeňov iz­rael­ských: 5 z kmeňa Júdov­ho dvanásťtisíc označených, z kmeňa Rúbenov­ho dvanásťtisíc, z kmeňa Gádov­ho dvanásťtisíc, 6 z kmeňa Ašerov­ho dvanásťtisíc, z kmeňa Nef­talímov­ho dvanásťtisíc, z kmeňa Menaššeho dvanásťtisíc, 7 z kmeňa Sime­onov­ho dvanásťtisíc, z kmeňa Lévího dvanásťtisíc, z kmeňa Is­sacharov­ho dvanásťtisíc, 8 z kmeňa Zebulúnov­ho dvanásťtisíc, z kmeňa Jozefov­ho dvanásťtisíc, z kmeňa Ben­jamínov­ho dvanásťtisíc označených. Oslava Boha mučeníkmi9 Po tom­to som videl: aj­hľa, veľký zá­stup zo všet­kých národov, kmeňov, ľudí a jazykov, ktorých ni­kto ne­mohol spočítať; stáli pred trónom a pred Barán­kom, ob­lečení do bieleho rúcha, s pal­mami v rukách, 10 volali mohut­ným hlasom: Spasenie nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Barán­kovi! 11 A všet­ci an­jeli stáli okolo trónu, okolo starších a štyroch bytos­tí, pad­li na tvár pred trónom, klaňali sa Bohu 12 a volali: Amen! Dob­rorečenie a sláva a múd­rosť a vďaka, a česť, a moc a sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen. 13 Po­tom jeden zo starších pre­hovoril a spýtal sa ma: Kto sú títo ob­lečení do bieleho rúcha a od­kiaľ prišli? 14 Od­povedal som mu: Pane môj, ty vieš! Nato mi po­vedal: To sú tí, čo pri­chádzajú z veľkého súženia a oprali si rúcha a zbielili ich v krvi Barán­kovej. 15 Pre­to sú pred trónom Božím a slúžia Mu dňom i nocou v Jeho chráme. Sediaci na tróne ich bude za­tieňovať ako stan. 16 Nebudú viac hlad­ní ani smäd­ní, nebude dorážať na nich sln­ko ani horúčava, 17 lebo Baránok, ktorý je upro­stred trónu, ich bude pásť, do­vedie ich k prameňom vôd života a Boh im zo­trie každú slzu z očí.