EvanjelickýZjavenie19

Zjavenie

Šieste videnie: posledné veci na konci sveta. Oslava Boha1 Po­tom som počul akoby mohut­ný hlas veľkého zá­stupu v nebi, ktorý volal: Haleluja! Spása, sláva i vláda nášmu Bohu, 2 lebo pravé a spravod­livé sú Jeho súdy, keď od­súdil veľkú ne­vies­t­ku, ktorá kazila zem svojím smils­tvom, a z jej rúk požiadal krv svojich služob­níkov! 3 A druhý raz volali: Haleluja! Jej dym vy­stupuje na veky vekov! 4 Nato pad­lo dvad­saťštyri starších a štyri bytos­ti, klaňali sa Bohu, ktorý sedí na tróne, a volali: Amen! Haleluja! Vítanie nebeského ženícha5 Od trónu však za­znel hlas volajúci: Chváľte nášho Boha všet­ci Jeho služob­níci, ktorí sa Ho bojíte, malí i veľkí! 6 Po­tom som počul akoby hlas veľkého zá­stupu, hukot mnohých vôd a rachot mohut­ných hromov: Haleluja! Ujal sa kráľov­stva Pán, náš Boh všev­lád­ny! 7 Raduj­me sa, veseľme sa, vzdávaj­me Mu slávu, že prišla svad­ba Barán­kova a manžel­ka Jeho sa pri­pravila 8 a smela sa ob­liecť do skvúceho, čis­tého kmen­tu! Tým kmen­tom sú spravod­livé skut­ky svätých . 9 Po­vedal mi: Na­píš: Blaho­slavení, ktorí sú po­volaní na svadob­ný hod Barán­kov! A doložil: Toto sú pravé slová Božie. 10 Ja som mu padol k nohám, aby som sa mu klaňal, ale po­vedal mi: Po­zri, nie tak! Som spolu­s­lužob­níkom tvojím i tvojich bratov, ktorí majú svedec­tvo Ježišovo. Bohu sa klaňaj! Svedec­tvom Ježišovým je duch proroc­tva. Príchod Kráľa kráľov11 Po­tom som videl ot­vorené nebo. Aj­hľa: biely kôň, a Ten, čo sedí na ňom, sa volá Ver­ný, Pravý a spravod­livo súdi a bojuje, 12 Jeho oči - oh­nivý plameň, na hlave mnoho diadémov, na­písané meno, ktoré ne­poz­ná ni­kto, len On sám, 13 odetý do plášťa, zmáčaného kr­vou, a Jeho meno: Slovo Božie. 14 Nebes­ké voj­ská, odeté do bieleho, čis­tého jem­ného ľanu, Ho sprevádzajú na bielych koňoch. 15 Z úst Mu vy­chádza os­trý meč, aby ním bil národy. On ich bude spravovať želez­ným prútom a sám bude tlačiť vín­ny list roz­horčeného hnevu všev­lád­neho Boha. 16 Na plášti a na bed­rách má na­písané meno: KRÁĽ KRÁĽOV A PÁN PÁNOV. Víťazstvo Kráľa kráľov nad šelmou a antikristom17 Videl som an­jela stáť v sln­ku, a skríkol mohut­ným hlasom všet­kým vtákom, ktoré lietajú upro­stred neba: Poďte, zhromaždite sa na veľký hod Boží, 18 aby ste jed­li telá kráľov, telá voj­vod­cov, telá moc­nárov, telá koní a tých, čo sedia na nich, telá všet­kých slobod­ných i ot­rokov, malých i veľkých! 19 Nato som videl šel­mu i kráľov zeme aj ich voj­ská, zhromaždené bojovať proti Tomu, ktorý sedel na koni, a proti Jeho voj­skám. 20 Šel­mu zajali a s ňou falošného proroka, ktorý robieval znamenia pred ňou a zvádzal nimi tých, čo prijali znak šel­my a klaňali sa jej ob­razu. Oboch hodili zaživa do oh­nivého jazera horiacej síry. 21 Os­tat­ných po­bili mečom, vy­chádzajúcim z úst Toho, ktorý sedel na koni, a všet­ko vtác­tvo sa na­sýtilo z ich tiel.

EvanjelickýZjavenie19