EvanjelickýZjavenie15

Zjavenie

Piate videnie: sedem pliag. Oslava Boha pred pliagami1 Videl som iné veľké pred­iv­né znamenie na nebi: sedem an­jelov so sied­mimi po­sled­nými pliagami, lebo nimi sa do­vršuje hnev Boží. 2 Videl som niečo ako sk­lené more zmiešané s ohňom, a tí, čo zvíťazili nad šel­mou i nad jej ob­razom a nad čís­lom jej mena, stoja na tom sk­lenom mori, majú Božie citary 3 a spievajú pieseň Mojžiša, služob­níka Božieho, a pieseň Barán­kovu: Veľké a pred­iv­né sú Tvoje skut­ky, Pane, všev­lád­ny Bože! Spravod­livé a pravé Tvoje ces­ty, Kráľ národov! 4 Kto by sa nebál, Pane, a ne­o­slavoval Tvoje meno? Veď Ty jediný si svätý, a všet­ky národy prídu a budú sa Ti klaňať, že sa zjavili Tvoje spravod­livé súdy! 5 Po tom­to som videl: ot­voril sa chrám stán­ku svedec­tva na nebi 6 a z chrámu vy­šlo sedem an­jelov, majúcich sedem pliag; ob­lečení boli do čis­tého, skvúceho ľanového rúcha, na pr­siach opásaní zlatými pás­mi. 7 Jed­na zo štyroch bytos­tí podala sied­mim an­jelom sedem zlatých čiaš, pl­ných hnevu Boha živého naveky vekov. 8 A chrám sa na­pl­nil dymom Božej slávy a Jeho moci, takže ni­kto ne­mohol voj­sť do chrámu, kým by sa ne­skončilo sedem pliag sied­mich an­jelov.

EvanjelickýZjavenie15