EvanjelickýZjavenie6

Zjavenie

Otvorenie štyroch pečatí: štyria jazdci1 Videl som: Baránok ot­voril jed­nu zo sied­mich pečatí, a počul som jed­nu zo štyroch bytos­tí volať akoby hromovým hlasom: Poď! 2 I po­zrel som, a hľa, biely kôň a Ten, čo sedel na ňom, mal luk, do­stal veniec a vy­šiel ako víťaz a aby zvíťazil. 3 A keď ot­voril druhú pečať, počul som druhú bytosť volať: Poď! 4 A vy­šiel iný, čer­vený kôň, a ten, čo sedel na ňom, do­stal moc vziať po­koj zo zeme, aby sa ľudia na­vzájom vraždili. Do­stal veľký meč. 5 A keď ot­voril tretiu pečať, počul som tretiu bytosť volať: Poď! I po­zrel som, a hľa, čier­ny kôň, a ten, čo sedel na ňom, mal v ruke váhy. 6 Spomedzi štyroch bytos­tí počul som volať hlas: Miera pšenice za denár a tri miery jačmeňa za denár; oleju však a vínu neškoď! 7 A keď ot­voril štvr­tú pečať, počul som hlas štvr­tej bytos­ti volať: Poď! 8 I po­zrel som, a hľa, plavý kôň, a ten, čo sedel na ňom, nazýval sa sm­rť a za ním šlo pod­svetie. A do­stali moc nad štvr­tinou zeme, aby za­bíjali mečom, hladom, morom a divou zem­skou zverou. Otvorenie piatej pečate: mučeníci volajú po súde9 A keď ot­voril piatu pečať, videl som pod ol­tárom duše za­mor­dovaných pre slovo Božie a pre svedec­tvo, ktoré vy­dávali, 10 a kričali mohut­ným hlasom: Vlád­ca svätý a pravý, do­kedy nebudeš súdiť a ne­pom­stíš našu krv na obyvateľoch zeme? 11 A každý do­stal biele rúcho a po­vedali im, aby od­počívali ešte krát­ky čas, až do­pl­nia mieru aj ich spolu­s­lužob­níci a bratia, ktorí majú byť za­mor­dovaní ako oni. Otvorenie šiestej pečate: živelné pohromy12 A keď ot­voril šies­tu pečať, videl som: na­stalo veľké zeme­trasenie, sln­ko sčer­nelo ako srs­tená vrecovina a mesiac bol celý ako krv; 13 hviez­dy nebies pad­li na zem, ako keď figov­ník, zmietaný veľkým vet­rom, striasa zo seba figy; 14 nebo sa rozo­stúpilo ako zvinutá kniha a všet­ky vr­chy a všet­ky os­trovy sa po­hli z mies­ta. 15 Zem­skí králi a veľmoži, voj­vod­covia, boháči, moc­ní a všet­ci ot­roci, aj slobod­ní sa skryli do jas­kýň a medzi bralá vr­chov 16 a volali vr­chom a bralám: Pad­nite na nás a skryte nás pred tvárou Sediaceho na tróne a pred hnevom Barán­kovým, 17 lebo prišiel veľký deň ich hnevu! Kto ob­stojí?