EvanjelickýZjavenie3

Zjavenie

List odumierajúcemu zboru sardskému1 An­jelovi cir­kev­ného zboru sard­ského na­píš: Toto hovorí Ten, ktorý má sedem Božích duchov a sedem hviezd: po­znám tvoje skut­ky, máš meno, že žiješ, a si mŕt­vy. 2 Pre­buď sa a po­silňuj ostat­ky, ktoré začali odumierať, lebo tvoje skut­ky som nenašiel do­statočnými pred mojím Bohom! 3 Pri­pomeň si, čo si prijal a počul, a za­chovávaj (to) i kajaj sa! Ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej, a ani sa nedoz­vieš, v ktorú hodinu prídem na teba! 4 Máš však nie­koľko osôb v Sar­dách, ktoré si ne­poškvr­nili rúcho; tí budú chodiť so mnou v bielom rúchu, lebo sú toho hod­ní. 5 Kto zvíťazí, tak­to bude ob­lečený do bieleho rúcha a ne­vymažem jeho meno z knihy života, ale vy­znám jeho meno pred svojím Ot­com a pred Jeho an­jel­mi. 6 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cir­kev­ným zborom! List bohumilému zboru filadelfskému7 An­jelovi zboru filadelfs­kému na­píš: Toto hovorí Svätý a Oprav­divý, ktorý má kľúč Dávidov, ktorý ot­vára tak, že ni­kto nezat­vorí, a za­tvára tak, že ni­kto ne­ot­vorí: 8 po­znám tvoje skut­ky. Aj­hľa, ot­voril som ti dvere, ktoré ni­kto ne­môže za­tvoriť, lebo hoci máš malú moc, pred­sa si za­choval moje slovo a nezap­rel si moje meno. 9 Aj­hľa, dám ti zo satanovej synagógy tých, čo hovoria o sebe, že sú Židia, a nie sú, ale klamú. Prinútim ich, aby prišli, klaňali sa ti až k nohám a spoz­nali, že som si ťa za­miloval. 10 Keďže si za­choval moje slovo o tr­pez­livos­ti, aj ja ťa uchránim pred hodinou po­kušenia, ktorá má prísť na celý svet skúšať obyvateľov zeme. 11 Čo­skoro prídem! Drž to, čo máš, aby ti ni­kto ne­vzal veniec! 12 Kto zvíťazí, toho urobím stĺpom v chráme svoj­ho Boha, takže už ni­kdy ne­vyj­de, a na­píšem naň meno svoj­ho Boha, meno mes­ta svoj­ho Boha, nového Jeruzalema, zo­stupujúceho z neba od môj­ho Boha, i moje nové meno. 13 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cir­kev­ným zborom! List vlažnému zboru laodikejskému14 An­jelovi cir­kev­ného zboru la­odikej­ského na­píš: Toto hovorí Amen, Ver­ný a pravý svedok, Počiatok Božieho stvorenia: 15 po­znám tvoje skut­ky, že nie si ani studený ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci! 16 Tak­to, že si vlažný, ani horúci ani studený, vy­pľujem ťa z úst. 17 Keď hovoríš: som bohatý, zbohatol som, nič ne­pot­rebujem, a ne­vieš, že si bied­ny, aj úbohý, aj chudob­ný, aj slepý, aj na­hý, 18 radím ti: kúp si odo mňa ohňom pre­páleného zlata, aby si zbohatol, biele rúcho, aby si sa odel, aby sa ne­ukazovala han­ba tvojej na­hoty, a (kúp si) kolýri­ovej mas­ti po­mazať si oči, aby si videl. 19 Ja všet­kých, ktorých­koľvek milujem, vy­chovávam a tres­tám. Roz­hor­li sa teda a kajaj sa! 20 Aj­hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak nie­kto počuje môj hlas a ot­vorí dvere, voj­dem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. 21 Kto zvíťazí, tomu umožním sedieť so mnou na mojom tróne, tak ako aj ja som zvíťazil a sedím so svojím Ot­com na Jeho tróne. 22 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cir­kev­ným zborom!