EvanjelickýZjavenie11

Zjavenie

Zmeranie Božieho chrámu1 Do­stal som trs­tinu, podob­nú prútu, s týmito slovami: Vstaň a zmeraj Boží chrám i ol­tár, i mod­liacich sa v ňom. 2 Von­kajšie ná­dvorie chrámu však vy­nechaj, ne­meraj ho, lebo bolo dané po­hanom, ktorí budú plieniť sväté mes­to štyrid­saťd­va mesiacov. 3 Ale svojim dvom sved­kom, ob­lečeným do vrecoviny, dám prorokovať tisíc dve­stošesťdesiat dní. 4 To sú tie dve olivy a dva sviet­niky, ktoré stoja pred Pánom zeme. 5 Keby im nie­kto chcel škodiť, vy­j­de im oheň z úst a zožerie ich ne­priateľov. Áno, keby im nie­kto chcel škodiť, tak­to musí za­hynúť. 6 Oni majú moc za­tvoriť nebo, aby v dňoch ich prorokovania ne­pršalo, majú moc nad vodami pre­meniť ich na krv a trápiť zem všelijakou pliagou, kedykoľvek to budú chcieť. 7 Keď však do­končia svoje svedec­tvo, šel­ma, ktorá vy­stúpi z priepas­ti, bude bojovať proti nim, zvíťazí nad nimi a za­bije ich. 8 Ich mŕt­voly budú na námes­tí veľkého mes­ta, ktoré sa duchov­ne volá Sodoma a Egypt, kde aj ich Pána ukrižovali. 9 Mnohí z ľudu a kmeňov, jazykov a národov vidia ich mŕt­voly za tri a pol dňa, ale mŕt­voly nedovolia položiť do hrobu. 10 Obyvatelia zeme sa budú radovať nad nimi, dary si budú po­sielať, lebo títo dvaja proroci trápili obyvateľov zeme. 11 O tri a pol dňa však vošiel do nich duch života z Boha, stali si na nohy a veľká bázeň pad­la na tých, čo ich videli. 12 Počuli mohut­ný hlas z neba, ktorý im hovoril: Vy­stúp­te sem hore! I vy­stúpili na nebo v ob­laku a ich ne­priatelia hľadeli na nich. 13 V tú hodinu na­stalo prud­ké zeme­trasenie, desatina mes­ta sa zrútila, sedem­tisíc ľudí za­hynulo v zeme­trasení a os­tat­ní, pre­strašení, vzdali slávu nebes­kému Bohu. 14 Druhé beda prešlo. Hľa, tretie beda príde čo­skoro. Trúbenie siedmeho anjela15 Za­trúbil sied­my an­jel. A na nebi sa oz­vali takéto mohut­né hlasy: Kráľov­stvo sveta stalo sa kráľov­stvom nášho Pána a Jeho Po­mazaného a kraľovať bude naveky vekov! 16 Vtedy dvad­saťštyri starších, ktorí sedeli pred Bohom na svojich trónoch, pad­lo na tvár, klaňalo sa Bohu 17 a volalo: Ďakujeme Ti, Pane Bože všev­lád­ny, ktorý si a ktorý si bol, že si sa ujal svojej veľkej moci a kraľovania. 18 Národy sa roz­hnevali, ale prišiel tvoj hnev a čas súdiť mŕt­vych, dať od­menu Tvojim služob­níkom, prorokom, svätým a tým, čo sa boja Tvoj­ho mena, malým i veľkým, a skaziť tých, čo kazia zem. 19 Nato ot­voril sa chrám Boží na nebi, vidieť bolo truh­lu Jeho zmluvy v chráme, i na­stali bles­ky, zvuky, hromy, zeme­trasenie a veľký kamenec.

EvanjelickýZjavenie11