EvanjelickýZjavenie18

Zjavenie

Nebeský hlas o páde Babylona1 Po­tom som videl aj iného an­jela zo­stupovať z neba: mal veľkú moc a jeho sláva ožiarila zem. 2 Skríkol mohut­ným hlasom: Padol, padol veľký Babylon, stal sa príbyt­kom démonov, väzením všet­kých nečis­tých duchov a väz­nicou všet­kých nečis­tých a nenávidených vtákov, 3 lebo všet­ky národy pili z vína jeho náruživého smils­tva a zem­skí králi smil­nili s ním, i kup­ci zeme zbohat­li z jeho hoj­nej nád­hery. 4 A počul som iný hlas volať z neba: Vy­j­dite, ľud môj, z neho, aby ste neboli účast­ník­mi jeho hriechov a nedos­tali z jeho pliag, 5 lebo na­hromadilo sa mu hriechov až po nebo: Boh sa však roz­pomenul na jeho ne­právos­ti. 6 Od­plaťte mu, ako on platieval, zdvoj­násob­te mu dvoj­násobok jeho skut­kov! Do kalicha, do ktorého nalieval, nalej­te mu dvoj­násob­ne! 7 Koľko sa vy­chvaľoval a hýril, toľko mu daj­te út­rap a smút­ku, lebo si mys­lí: sedím ako kráľov­ná, nie som vdovou a ne­uvidím smútok. 8 Pre­to jed­ného dňa prídu jeho pliagy: sm­rť, smútok, hlad a spáli ho oheň, lebo moc­ný je Pán Boh, ktorý ho súdi. 9 Plakať a nariekať budú nad ním králi zeme, ktorí s ním smil­nili a hýrili, keď uvidia dym jeho požiaru. 10 Zďaleka stojac pre hrôzu nad jeho mukami po­vedia: Beda, beda, veľké mes­to Babylon, mes­to moc­né, že za hodinu pri šlo tvoje od­súdenie! 11 A kup­ci zeme budú plakať a smútiť nad ním, lebo už ni­kto nekúpi ich tovar, 12 tovar zlata, strieb­ra, drahokamov, perál, kmen­tu, pur­puru, hod­vábu, šar­látu, všelijakého tujového dreva, všelijakých nádob zo slonoviny, všelijakého náradia z najv­zác­nejšieho dreva, medi, železa, mramoru, 13 škorice, amónu, tymianu, myr­hy, libanon­ského kadid­la, vína, oleja, jem­nej múky, pšenice, dobyt­ka, oviec, koní, vozov, ot­rokov a ľud­ských duší. 14 Ovocie, po ktorom túži tvoja duša, od­išlo od teba, čo bolo drahocen­né a lesk­lé, sa ti stratilo, a ni­kdy to viac nenáj­du! 15 Kup­ci s týmito vecami, ktorí zbohat­li z neho, zďaleka za­stanú pre hrôzu nad jeho mukami a budú plakať, žalos­tiť 16 a volať: Beda, beda, veľké mes­to, odeté do kmen­tu, pur­puru a šar­látu a zdobené zlatom, drahokamom a per­lami, 17 že za hodinu spust­lo toľké bohat­stvo! Každý kor­midel­ník, každý po­brežný plavec, námor­níci a tí, čo pracujú na mori, zďaleka za­stali 18 a skrík­li, keď uzreli dym jeho požiaru: Ktoré mes­to bolo podob­né tomuto veľkému mes­tu? 19 Hádzali si prach na hlavu a kričali, plačúc a žalos­tiac: Beda, beda, veľké mes­to, v ktorom zbohat­li všet­ci, ktorí mali lode na mori, že spust­lo za hodinu! 20 Jasaj nad ním, nebo i svätí, i apoštolovia a proroci, lebo Boh súdil a po­mstil vás na ňom! 21 Nato sil­ný an­jel zdvihol kameň, podob­ný veľkému žar­novu, a hodil ho do mora so slovami: Tak­to prud­ko bude zvr­hnutý Babylon, veľké mes­to, a ni­kto ho viac nenáj­de! 22 Ne­oz­ve sa v tebe viac hlas citaris­tov a hudob­níkov, ani tých, čo pís­kajú a trúbia! Nebude v tebe viac nijakého umel­ca, nijakého umenia! Nebude počuť v tebe klepot mlyna! 23 Nezas­vieti v tebe viac svet­lo sviece! Nebude počuť v tebe hlas ženícha a ne­ves­ty, lebo tvojimi kup­cami boli veľmoži zeme a svojimi kúz­lami si zmámilo všet­ky národy! 24 Našla sa v ňom krv prorokov, svätých a všet­kých po­v­raždených na zemi.

EvanjelickýZjavenie18