RoháčekDaniel7

Daniel

Danielove videnia: Štyri vetry a štyri zvieratá. Starodávny dňov. Podobný synovi človeka.1 V pr­vom roku Bal­sazára, babylon­ského kráľa, videl Daniel sen a videnia svojej hlavy na svojej po­steli. Vtedy na­písal sen a povedal z neho hlavné veci. 2 Daniel hovoril a riekol: Videl som vo svojom videní vnoci a hľa, štyri nebes­ké vet­ry sa vy­rútily na Veľké more. 3 A štyri veľké zvieratá vy­stupovaly z mora, roz­diel­ne jed­no od druhého. 4 Pr­vé bolo jako lev a malo krýd­la or­la. Hľadel som, až mu boly krýd­la vy­tr­hané, a bolo po­z­dvi­hnuté od zeme a po­stavené na dve nohy jako človek, a bolo mu dané srd­ce človeka. 5 A hľa, iné, druhé zviera sa zjavilo, podob­né med­veďovi, a bolo po­stavené po jed­nej strane, a malo tri reb­rá vo svojej tlame, medzi svojimi zubami, a tak­to mu po­vedali: Vstaň a nažer sa hoj­ne mäsa! 6 Po­tom som videl a hľa, zase iné z­viera čo do podoby jako le­opard, ktoré malo štyri vtáčie krýd­la na svojom chrb­te, a štyri hlavy malo zviera, a bolo mu dané pan­stvo. 7 Po­tom som videl v nočných videniach a hľa, i štvrté zviera vystúpilo, strašné a hroz­né a veľmi sil­né, ktoré malo veľké želez­né zuby; žralo a krúšilo a ostatok šliapalo svojimi nohami a to bolo roz­diel­ne od všet­kých zvierat, ktoré sa boly zjavily pred ním, a malo desať rohov. 8 Po­zoroval som jeho rohy, a hľa, iný roh malý vy­stúpil medzi nimi, a tri z pr­vých rohov boly vy­vrátené pred ním od koreňa a hľa, oči boly na tom rohu jako oči človeka a ús­ta, ktoré vravely veľké veci. 9 Hľadel som, až boly po­stavené tróny, a po­sadil sa Starodáv­ny dňov; jeho rúcho bolo biele jako sneh, a vlasy jeho hlavy jako čis­tá vl­na; jeho trón plamene ohňa; jeho kolá horiaci oheň. 10 Oh­nivá rieka tiek­la a vy­chádzala zp­red neho; tisíc tisícov mu slúžilo, a desaťk­rát tisíc desaťtisícov stálo pred ním; za­sadol súd, a boly ot­vorené knihy. 11 Vtedy som poz­rel a hľadel som pre hlas velikej reči, ktorú hovoril roh, a hľadel som, až bolo zviera za­bité a jeho telo za­hubené a dané, aby ho spálil oheň. 12 A os­tat­ným zvieratám odňali pan­stvo, avšak bolo im dané predĺženie života do času a do vy­meraného času. 13 Videl som v nočných videniach a hľa, s nebes­kými ob­lak­mi pri­chádzal k­tosi na po­hľad ako Syn človeka a prišiel až ku Starodáv­nemu dňov, a dali mu pri­blížiť sa pred neho. 14 A bolo jemu dané pan­stvo i sláva i kráľov­stvo, a slúžily mu všet­ky národy a ľudia a jazyky; jeho pan­stvo je večným pan­stvom, ktoré ne­pominie, a jeho kráľov­stvo je také, ktoré nebude zničené. 15 A môj, Danielov, duch sa zhrozil v mojich vnútrobách, a videnia mojej hlavy ma predesily. Výklad videnia; štyri svetové ríše. Všesvetové kráľovstvo Kristovo.16 A vtedy som sa pri­blížil k jed­nému z tých, ktorí tam stáli, a pýtal som sa ho na is­totu všet­kého toho. A po­vedal mi a oznámil mi vý­klad vecí. 17 Tie veľké zvieratá, ktoré štyri, štyria kráľovia, k­torí povstanú zo zeme. 18 Ale kráľov­stvo do­stanú svätí Naj­vyšších, a držať budú kráľov­stvo až na veky a až na veky vekov. 19 Vtedy som chcel vedieť istotu o tom štvr­tom zvierati, ktoré bolo roz­diel­ne od nich od všet­kých, strašné náram­ne, ktoré malo zuby zo železa a pazúry z medi, k­toré žralo a krúšilo a ostatok šliapalo svojimi nohami, 20 jako aj o desiatich rohoch, ktoré boly na jeho hlave, a o tom inom, ktorý bol vy­stúpil, a pad­ly pred ním tri, o tom rohu, ktorý to mal oči a ús­ta, ktoré vravely veľké veci, a bol na po­hľad väčší ako jeho druhovia. 21 A hľadiac videl som, že ten roh viedol voj­nu so svätými a pre­máhal ich, 22 až prišiel Starodáv­ny dňov, a daný bol súd svätým Naj­vyšších, a prišiel čas, a kráľov­stvo pre­vzali svätí. 23 Tak­to po­vedal: Štvr­tým zvieraťom bude štvr­té kráľov­stvo na zemi, ktoré bude roz­diel­ne od všet­kých kráľovs­tiev a požerie celú zem a po­mláti ju a ro­zdr­tí ju. 24 A desať rohov znamená, že z toho kráľov­stva po­vs­tane desať kráľov, a po nich po­vs­tane iný, ktorý bude roz­diel­ny od predošlých a poníži troch kráľov. 25 A bude vravieť slová proti Naj­vyššiemu a unaví svätých Naj­vyšších a bude po­mýšľať na to, že pre­mení časy a zákon. A budú vydaní do jeho ruky až do času a čias a do polovice času. 26 Ale po­tom zasadne súd, a od­nímu jeho pan­stvo, aby ho vyplienili a za­hubili až do kon­ca. 27 A kráľov­stvo, pan­stvo a veličen­stvo kráľovs­tiev pod všet­kými nebesami bude dané ľudu svätých Naj­vyšších; jeho kráľov­stvo je večným kráľov­stvom, a všet­ky pan­stvá budú jemu slúžiť a po­slúchať ho. 28 Až po­tiaľto koniec veci. Mňa, Daniela, veľmi desily moje myšlien­ky, a zmenilo sa jas­né vzoz­renie mojej tvári, avšak som za­choval vec vo svojom srd­ci.

RoháčekDaniel7