RoháčekDaniel7,25

Daniel 7:25

A bude vravieť slová proti Naj­vyššiemu a unaví svätých Naj­vyšších a bude po­mýšľať na to, že pre­mení časy a zákon. A budú vydaní do jeho ruky až do času a čias a do polovice času.


Verš v kontexte

24 A desať rohov znamená, že z toho kráľov­stva po­vs­tane desať kráľov, a po nich po­vs­tane iný, ktorý bude roz­diel­ny od predošlých a poníži troch kráľov. 25 A bude vravieť slová proti Naj­vyššiemu a unaví svätých Naj­vyšších a bude po­mýšľať na to, že pre­mení časy a zákon. A budú vydaní do jeho ruky až do času a čias a do polovice času. 26 Ale po­tom zasadne súd, a od­nímu jeho pan­stvo, aby ho vyplienili a za­hubili až do kon­ca.

späť na Daniel, 7

Príbuzné preklady Roháček

25 A bude vravieť slová proti Naj­vyššiemu a unaví svätých Naj­vyšších a bude po­mýšľať na to, že pre­mení časy a zákon. A budú vydaní do jeho ruky až do času a čias a do polovice času.

Evanjelický

25 Bude hovoriť reči proti Naj­vyššiemu a trápiť bude svätých Naj­vyššieho. Bude chcieť zmeniť časy sviat­kov i zákony. Budú mu dané do rúk na jeden čas, na dva časy a na pol času.

Ekumenický

25 Bude hovoriť slová proti Naj­vyššiemu, bude sužovať svätých Naj­vyššieho, bude sa po­kúšať zmeniť po­svät­né ob­dobia a pred­pisy. Do jeho ruky budú vy­daní na čas a časy a polo­vicu času.

Bible21

25 Po­ve­de řeči pro­ti Nej­vyšší­mu, jeho svatým bude či­nit příkoří a poku­sí se změnit i ča­sy a předpi­sy. Svatí bu­dou vy­dáni do jeho ru­kou na čas a ča­sy a půl ča­su.