RoháčekDaniel11

Daniel

Proroctvo o štyroch perzských kráľoch.1 A ja som stál v pr­vom roku Méda Dária, aby som ho po­silňoval a bol mu na po­moc. 2 A teraz ti oznámim prav­du. Hľa, ešte traja kráľovia budú stáť Per­zii, a štvr­tý nadobud­ne veľkého bohat­stva, viac od nich od všet­kých. A keď zmoc­neje vo svojom bohat­stve, zo­budí všet­ko proti gréc­kemu kráľov­stvu. 3 A po­vs­tane hr­din­ský kráľ a bude panovať nad veľkým pan­stvom a bude robiť po svojej vôli. 4 A vtedy, keď bude stáť, bude skrúšené jeho kráľov­stvo a bude roz­delené vo štyri nebes­ké vet­ry, ale nie medzi jeho po­tom­stvo, ani to už nebude pan­stvo jaké bolo jeho pan­stvo, nad ktorým panoval, lebo jeho kráľov­stvo bude vy­korenené a dos­tane sa iným, mimo nich. Vojny medzi kráľmi juhu a severa, medzi Egyptom a Sýriou. Zkaza i v Krásnej zemi.5 A zmoc­neje kráľ na juhu, a jed­no z jeho kniežat, a bude moc­nejšie nad neho a bude panovať, a jeho pan­stvo bude veľkým pan­stvom. 6 Ale po niekoľkých rokoch sa spolčia, a dcéra kráľa juhu prij­de ku kráľovi severa, aby učinila mier. Ale nezad­rží v sebe sily ramena, ani ne­ob­stojí on ani jeho ramä, lež bude vydaná ona i tí, ktorí ju do­vedú, i ten, ktorý ju splodil, ako i ten, ktorý ju po­silňoval v tých časoch. 7 No, po­tom po­vs­tane muž z mlád­nika jej koreňov na jeho mies­te a prij­de k voj­sku a voj­de do pev­nos­ti kráľa severa a bude konať proti nim a zmoc­ní sa ich. 8 Áno, aj ich bohov s ich kniežatami, s ich vzác­nymi nádobami, zo strieb­ra a zo zlata, za­vedie do zajatia do Egypta a on bude stáť nejaké roky ­dl­hšie od kráľa severa 9 a prij­de do kráľov­stva kráľa juhu, ale sa na­vráti do svojej zeme. 10 No, jeho synovia sa dajú do voj­ny a shromaždia množs­tvo veľkých voj­sk, ktoré prij­de a za­plaví zem ako po­vodeň a prej­de, a zase sa dajú do voj­ny, a p­rederú sa až k jeho pev­nos­ti. 11 Na to sa roz­horčí kráľ juhu a vy­j­de a bude s ním bojovať, s kráľom severa, a po­staví veľké množs­tvo, a to množs­tvo bude dané do jeho ruky. 12 A poj­me množs­tvo, ale jeho srd­ce sa po­výši, a tak síce porazí desaťtisíce, ale nebude dosť mocný, 13 lebo zase po­staví kráľ severa veľké množstvo, väčšie ako bolo to pr­vé, a ku kon­cu časov a rokov prij­de s veľkým voj­skom a s veľkým imaním. 14 V tých časoch po­vs­tanú mnohí proti kráľovi juhu, a synovia násil­níkov z tvojho ľudu sa po­z­dvih­nú, aby po­stavili videnie, a pad­nú. 15 Po­tom prij­de kráľ severa a na­sype val a zauj­me opev­nené mes­to, a ne­ob­stoja pomoc­né ramená juhu ani jeho vy­braný ľud ani nebude sily ob­stáť. 16 A ten, ktorý prij­de proti ne­mu, bude robiť podľa svojej vôle, a nebude ni­koho, kto by ob­stál pred ním. A po­staví sa i v Krás­nej zemi, a zkaza bude v jeho ruke, 17 a ob­ráti svoju tvár, aby prišiel s mocou celého svoj­ho kráľov­stva, a úp­rim­ní s ním, a bude konať. A dá mu dcéru žien, aby to zkazila; ale ona neobstojí ani nebude za neho. 18 Tu zase ob­ráti svoju tvár k os­trovom a zauj­me mnohé z nich; ale knieža urobí priet­rž jeho hanobeniu a nad to jeho po­hanu ob­ráti na neho. 19 Po­tom ob­ráti svoju tvár k pev­nos­tiam svojej zeme a kles­ne a pad­ne ani sa nenaj­de viacej. Rôzni panovníci: vyberajúci dane, opovržený človek. Zápas medzi kráľom severa a juhu.20 A na jeho mies­te po­vs­tane taký, ktorý pošle vy­berajúceho dane v sláve kráľov­stva, ale bude skrúšený v nie­koľkých dňoch, a to nie v hneve ani nie v boji. 21 A zase na jeho mies­te po­vs­tane opov­ržený človek, na ktorého nedajú slávy kráľov­stva, ale prij­de v po­koji a zmoc­ní sa kráľov­stva úlis­nosťou. 22 A ramená zá­plavy budú od­plavené sťa po­vodňou zp­red jeho tvári, a budú skrúšení, áno i knieža sm­luvy. 23 Lebo od toho času, jako sa spolčia s ním, bude robiť falošne a prij­de hore a zmoc­ní sa k­ráľov­stva s malým počtom ľudu. 24 V bez­pečnos­ti vnik­ne i do naj­tučnejších miest krajiny a bude robiť to, čoho nerobili jeho ot­covia ani ot­covia jeho ot­cov; lúpež a korisť a imanie im bude roz­hadzovať, i na opev­nené mes­tá bude vy­mýšľať svoje výmys­ly, a to do času. 25 A zo­budí svoju silu a svoje srd­ce proti kráľovi juhu s veľkým voj­skom. A kráľ juhu sa pus­tí do boja s náram­ne veľkým a moc­ným voj­skom; ale ne­ob­stojí, lebo vy­mys­lia proti nemu výmys­ly. 26 A tí, ktorí jedia jeho k­ráľov­ský pokrm, ho skrúšia, a jeho voj­sko za­plaví zem, a pad­nú po­bití mnohí. 27 Srd­ce obi­dvoch tých kráľov bude mys­lieť urobiť zlé, a za jed­ným a tým is­tým stolom budú hovoriť lož, ale sa ne­podarí, lebo koniec bude ešte od­ložený na určený čas. 28 A na­vráti sa do svojej zeme s veľkým imaním, a jeho srd­ce bude proti svätej sm­luve, a vy­koná a na­vráti sa do svojej zeme. 29 Potom na určený čas sa vráti a prij­de na juh, ale to po­sled­né už nebude jako to pr­vé. 30 Lebo pri­plujú na neho kit­tej­ské lode, a ochab­ne a na­vráti sa a bude sa zlos­tiť na svätú sm­luvu a bude konať. A na­vráti sa a bude po­zorovať na tých, ktorí opus­tili svätú sm­luvu. Odstránená ustavičná obeť. Panovník, povyšujúci sa nad každého boha.31 A budú stáť z jeho ­strany ramená a poškvr­nia svätyňu, pev­nosť, a od­stránia ustavičnú obeť a dajú na to mies­to pustošiacu ohav­nosť. 32 A tých, ktorí sa bez­božne chovajú voči sm­luve, zvedie k po­kryt­stvu lichoteniami. No, ľudia znajúci svoj­ho Boha, sa zmoc­nia a vy­konajú hrdinstvo. 33 A roz­um­ní z ľudu dajú roz­umieť mnohým, ale budú klesať od meča a od plameňa, v zajatí a v zboji určené dni. 34 A keď budú klesať, do­stane sa im nejaká malá po­moc, a pri­poja sa k nim mnohí v úlis­nos­ti. 35 A niek­torí z tých roz­um­ných kles­nú prečis­tiť medzi nimi sťa ohňom, očis­tiť ich a zbieliť až do konečného času, lebo to tak po­tr­vá ešte do určeného času. 36 A rečený kráľ bude robiť podľa svojej vôle a bude sa po­vyšovať a zvelebovať nad každého boha, i proti sil­nému Bohu bohov bude hovoriť podiv­né veci, a šťast­ne sa mu bude vodiť, do­kiaľ sa nedovŕši zúrivý hnev, lebo to, čo je určené, sa vy­koná. 37 Nebude dbať o bohov svojich ot­cov ani o pôvab žien ani o ni­ktorého boha nebude dbať, lebo sa bude zvelebovať nad to nado všet­ko. 38 Ale na to mies­to bude ctiť boha pev­nos­ti, a boha, ktorého ne­znali jeho ot­covia, bude ctiť zlatom a strieb­rom, drahými kameňmi a inými drahocennosťami. 39 A narobí hradieb pev­nos­tí s cudzím bohom. Toho, kto ho uzná, ob­darí veľkou slávou, a takým dá, aby panovali nad mnohými, a za od­menu im rozdelí zem. 40 A v tom čase, keď tomu bude mať byť koniec, podŕga sa s ním kráľ juhu. A kráľ severa prij­de na neho jako vích­rica s voz­mi a s jazd­cami a s mnohými loďami a prij­de do zemí, za­plaví a prej­de. 41 Po­tom prij­de do Krás­nej zeme, a mnohé zeme klesnú, ale títo unik­nú z jeho ruky: Edom a Moáb a pr­votina synov Am­monových. 42 A vy­strie svoju ruku na zeme, a Egypt­ská zem ne­unik­ne. 43 A bude vlád­nuť nad po­klad­mi zlata a strieb­ra a nad všet­kými drahocen­nosťami Egyp­ta. A budú ho sledovať Lýbovia i Et­hi­opi. 44 Ale ho predesia zves­ti od východu a od severa, pre­to vy­j­de vo veľkom vzteku, aby za­hladil a zničil mnohých. 45 A po­staví stány svoj­ho paláca medzi morami a medzi vr­chom krásy svätos­ti. Po­tom prij­de k svoj­mu kon­cu, a nebude mať spomoc­níka.

RoháčekDaniel11