RoháčekDaniel7,27

Daniel 7:27

A kráľov­stvo, pan­stvo a veličen­stvo kráľovs­tiev pod všet­kými nebesami bude dané ľudu svätých Naj­vyšších; jeho kráľov­stvo je večným kráľov­stvom, a všet­ky pan­stvá budú jemu slúžiť a po­slúchať ho.


Verš v kontexte

26 Ale po­tom zasadne súd, a od­nímu jeho pan­stvo, aby ho vyplienili a za­hubili až do kon­ca. 27 A kráľov­stvo, pan­stvo a veličen­stvo kráľovs­tiev pod všet­kými nebesami bude dané ľudu svätých Naj­vyšších; jeho kráľov­stvo je večným kráľov­stvom, a všet­ky pan­stvá budú jemu slúžiť a po­slúchať ho. 28 Až po­tiaľto koniec veci. Mňa, Daniela, veľmi desily moje myšlien­ky, a zmenilo sa jas­né vzoz­renie mojej tvári, avšak som za­choval vec vo svojom srd­ci.

späť na Daniel, 7

Príbuzné preklady Roháček

27 A kráľov­stvo, pan­stvo a veličen­stvo kráľovs­tiev pod všet­kými nebesami bude dané ľudu svätých Naj­vyšších; jeho kráľov­stvo je večným kráľov­stvom, a všet­ky pan­stvá budú jemu slúžiť a po­slúchať ho.

Evanjelický

27 No kráľov­stvo a moc i veľkosť kráľov­stva pod celým nebom budú odo­vzdané ľudu svätých Naj­vyššieho; ich kráľov­stvo bude večné a všet­ky moc­nár­stva im musia slúžiť a byť pod­dané.

Ekumenický

27 Kráľov­stvo, moc a vznešenosť kráľovs­tiev pod šírym nebom bude zverené ľudu svätých Naj­vyššieho. Ich kráľov­stvo bude večné, všet­ky moc­nos­ti im budú slúžiť a budú ich po­slúchať.

Bible21

27 Králov­ství, moc i sláva všech králov­ství pod ne­bem pak bude ode­vzdá­na svaté­mu lidu Nej­vyššího. Jeho králov­ství po­trvá věčně a všich­ni vlád­cové jej bu­dou ctít a poslouchat.“