RoháčekDaniel1

Daniel

Daniel a jeho priatelia vzatí na kráľovský dvor.1 Tretieho roku kraľovania Jehojakima, jud­ského kráľa, prišiel Na­buchodonozor, babylon­ský kráľ, k Jeruzalemu a obľahol ho. 2 A Pán vydal do jeho ruky Jehojakima, jud­ského kráľa, i čias­t­ku nádob domu Božieho, a do­pravil ich do zeme Sineára, do domu svoj­ho boha, a nádoby do­pravil do domu po­kladu svoj­ho boha. 3 A kráľ po­vedal Ašpenázovi, náčel­níkovi svojich dvoranínov, aby do­viedol m­láden­cov zo synov Iz­raelových, ako z kráľov­ského semena, tak aj z iných popredných, 4 mláden­cov, na ktorých v­raj nieto nijakej vady, k­torí sú pekného vzoz­renia a sú dô­vtip­ní v každej múd­ros­ti, vy­znajúci sa vo vede a roz­umejúci umeniu, a v ktorých by bola sila stáť v paláci kráľovom, a aby ich vy­učili písomníctvu a jazyku Chal­dejov. 5 A kráľ im vy­delil každý deň z výbor­ného pokrmu kráľov­ského to, čo po­trebovali na ktorý deň, i z vína, z ktorého sám pil, a nariadil vychovávať ich za tri roky a že keď sa do­končia tie roky majú stáť pred kráľom. 6 A boli medzi nimi zo synov Júdových Daniel, Chananiáš, Mišael a Azariáš. 7 A náčel­ník dvoranínov im dal iné mená a na­zval Daniela Bal­tazárom, Chananiáša Sad­rachom, Mišaela Mézachom a Azariáša Abed­négom. Verní Bohu i na kráľovskom dvore.8 A Daniel si položil na srd­ce, že sa nebude poškv­rňovať po­kr­mom kráľovým a vínom, z ktorého on pije. A prosil náčel­níka dvoranínov, žeby sa ne­musel poškv­rňovať. 9 A Bôh dal Daniela v milosť a zľutovanie pred náčel­níkom dvoranínov. 10 Náčel­ník dvoranínov po­vedal Danielovi: Bojím sa svoj­ho pána kráľa, ktorý vám vymeral váš po­krm a váš nápoj. Lebo veď prečo má vidieť vaše tváre mr­zutejšie a bied­nejšie ako t­váre druhých mládencov vášho veku? A tak uvalíte vinu na moju hlavu pred kráľom. 11 A Daniel po­vedal správ­covi, ktorého ustanovil náčel­ník dvoranínov nad Danielom, Chananiášom, Mišaelom a Azariášom: 12 Zkús, prosím, svojich služob­níkov desať dní, a nech nám dávajú strovu, a budeme jesť, a vodu, a budeme piť. 13 A po­tom nech sa vidia pred tebou a po­súdia naše tváre a tváre mláden­cov, ktorí jedia po­krm kráľov, a podľa toho, jako uvidíš, tak učiň so svojimi služob­ník­mi. 14 A po­slúchol ich v tej veci a zkúsil ich desať dní. 15 A po skončení desiatich dňov sa ukázalo, že ich tváre boly krás­nejšie, a že boli tučnejší na tele od všet­kých mláden­cov, ktorí jed­li po­krm kráľov. 16 A bolo tak, že správ­ca od­nášal ich k­ráľov­ský pokrm aj víno, ktoré mali piť, a dával im strovu. Daniel a jeho priatelia múdrejší nad všetkých iných učencov.17 Tým­to štyrom mláden­com dal Bôh vedomos­ti a roz­um, aby sa vy­znali v každom liter­nom umení, a múd­rosť, a k­rome toho Danielovi dal i to, aby roz­umel každému videniu i snom. 18 A keď sa do­končily dni, o ktorých po­vedal kráľ, že ich po­tom majú doviesť, do­viedol ich náčel­ník dvoranínov pred Na­buchodonozora. 19 A kráľ hovoril s nimi, a nenašiel sa z nich zo všet­kých ani jeden taký, jako bol Daniel, Chananiáš, Mišael a Azariáš, a stávali pred kráľom. 20 A v každej veci múd­ros­ti a rozumnosti, na ktorú sa ich vy­pytoval kráľ, našiel ich desaťk­rát z­beh­lejších nad všet­kých učen­cov a hvezdárov, ktorí boli v celom jeho kráľov­stve. 21 A Daniel bol v tom po­stavení až do pr­vého roku panovania kráľa Cýra.

RoháčekDaniel1