RoháčekDaniel7,26

Daniel 7:26

Ale po­tom zasadne súd, a od­nímu jeho pan­stvo, aby ho vyplienili a za­hubili až do kon­ca.


Verš v kontexte

25 A bude vravieť slová proti Naj­vyššiemu a unaví svätých Naj­vyšších a bude po­mýšľať na to, že pre­mení časy a zákon. A budú vydaní do jeho ruky až do času a čias a do polovice času. 26 Ale po­tom zasadne súd, a od­nímu jeho pan­stvo, aby ho vyplienili a za­hubili až do kon­ca. 27 A kráľov­stvo, pan­stvo a veličen­stvo kráľovs­tiev pod všet­kými nebesami bude dané ľudu svätých Naj­vyšších; jeho kráľov­stvo je večným kráľov­stvom, a všet­ky pan­stvá budú jemu slúžiť a po­slúchať ho.

späť na Daniel, 7

Príbuzné preklady Roháček

26 Ale po­tom zasadne súd, a od­nímu jeho pan­stvo, aby ho vyplienili a za­hubili až do kon­ca.

Evanjelický

26 Ale za­sad­ne súd a jeho vláda mu bude odňatá, spus­tošená a navždy zničená.

Ekumenický

26 Za­sad­ne však súd a vez­me mu moc ničiť a hubiť až do kon­ca.

Bible21

26 Po­tom však za­sedne soud a zbaví jej mo­ci, aby byl navž­dy zničen a za­hu­ben.