Roháček1. Korintským9,17

1. Korintským 9:17

Lebo ak to robím ochot­ne, mám od­platu, ak ne­ochot­ne, úrad mi je sverený.


Verš v kontexte

16 Lebo keď zves­tujem evan­jelium, ne­mám sa čím chváliť, pre­tože to musím robiť, ale beda by mi bolo, keby som ne­zves­toval. 17 Lebo ak to robím ochot­ne, mám od­platu, ak ne­ochot­ne, úrad mi je sverený. 18 Čo tedy je moja mzda? Aby som zves­tujúc evan­jelium pred­ložil evan­jelium Kris­tovo bez­ná­klad­né, aby som ne­vy­užil svoj­ho práva pri evan­jeliu.

späť na 1. Korintským, 9

Príbuzné preklady Roháček

17 Lebo ak to robím ochot­ne, mám od­platu, ak ne­ochot­ne, úrad mi je sverený.

Evanjelický

17 Lebo mám od­menu (len vtedy), keď to činím dob­rovoľne, ale ak nedob­rovoľne, bolo mi to zverené len ako úrad.

Ekumenický

17 Ak to konám zo svojej vôle, mám od­menu; ak však nie zo svojej vôle, pl­ním zverenú úlohu.

Bible21

17 Kdybych to dělal z vlastní vůle, měl bych nárok na odměnu; já však ne­plním vlastní vů­li, ale svěřený úkol.