Roháček1. Korintským1,10

1. Korintským 1:10

Ale vás prosím, bratia, menom nášho Pána Ježiša Kris­ta, žeby ste všet­ci hovorili jed­no a to is­té, a že by nebolo medzi vami rozt­ržiek, ale aby ste boli do­konalí v jed­nej a v tej is­tej mys­li a v jed­nej a v tej is­tej mien­ke.


Verš v kontexte

9 Ver­ný je Bôh, skr­ze ktorého ste po­volaní v obecen­stvo jeho Syna Ježiša Kris­ta, našeho Pána. 10 Ale vás prosím, bratia, menom nášho Pána Ježiša Kris­ta, žeby ste všet­ci hovorili jed­no a to is­té, a že by nebolo medzi vami rozt­ržiek, ale aby ste boli do­konalí v jed­nej a v tej is­tej mys­li a v jed­nej a v tej is­tej mien­ke. 11 Lebo mi je oznámené o vás, moji bratia, od domácich Chloy, že sú medzi vami zvady.

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Ale vás prosím, bratia, menom nášho Pána Ježiša Kris­ta, žeby ste všet­ci hovorili jed­no a to is­té, a že by nebolo medzi vami rozt­ržiek, ale aby ste boli do­konalí v jed­nej a v tej is­tej mys­li a v jed­nej a v tej is­tej mien­ke.

Evanjelický

10 A tak vás na­pomínam, bratia, menom nášho Pána Ježiša Kris­ta, aby ste všet­ci rov­nako hovorili a aby neboli rozt­ržky medzi vami, ale aby ste jed­nako mys­leli a zmýšľali.

Ekumenický

10 Na­pomínam vás však, bratia, menom nášho Pána Ježiša Kris­ta, aby ste hovorili jed­nomyseľne a neboli medzi vami rozt­ržky, ale aby ste boli zjed­notení v tom is­tom zmýšľaní i úsud­ku.

Bible21

10 Bratři, jménem naše­ho Pá­na Ježíše Krista vás pro­sím, abys­te všich­ni spo­lu sou­hla­si­li a namísto vzájemných roz­tržek byli spo­jeni jednou mys­lí a jedním záměrem.