Roháček1. Korintským1,17

1. Korintským 1:17

Lebo ma Kris­tus ne­pos­lal krs­tiť, ale kázať evan­jelium, a to nie v múd­ros­ti slova, aby nebol vy­práz­dnený kríž Kris­tov.


Verš v kontexte

16 No, krs­til som i dom Štefanov; viacej ne­viem, či som nie­koho iného krs­til. 17 Lebo ma Kris­tus ne­pos­lal krs­tiť, ale kázať evan­jelium, a to nie v múd­ros­ti slova, aby nebol vy­práz­dnený kríž Kris­tov. 18 Lebo slovo kríža je tým, ktorí hynú, bláz­nov­stvom; ale nám, ktorí do­sahujeme spasenie, je mocou Božou.

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Lebo ma Kris­tus ne­pos­lal krs­tiť, ale kázať evan­jelium, a to nie v múd­ros­ti slova, aby nebol vy­práz­dnený kríž Kris­tov.

Evanjelický

17 lebo ma Kris­tus ne­pos­lal krs­tiť, ale zves­tovať evan­jelium, prav­da, nie múd­rosťou v slovách, aby Kris­tov kríž nebol zbavený výz­namu.

Ekumenický

17 Kris­tus ma totiž ne­pos­lal krs­tiť, ale ohlasovať evan­jelium, nie však múd­rosťou slova, aby Kris­tov kríž nebol vy­práz­dnený.

Bible21

17 Kri­stus mě to­tiž ne­po­slal křtít, ale kázat evange­li­um, a to bez moud­rých řečí, aby snad ne­byl zmařen Kri­stův kříž.