Roháček1. Korintským1,9

1. Korintským 1:9

Ver­ný je Bôh, skr­ze ktorého ste po­volaní v obecen­stvo jeho Syna Ježiša Kris­ta, našeho Pána.


Verš v kontexte

8 ktorý vás aj upev­ní a za­chová až do kon­ca, bez­úhon­ných v deň našeho Pána Ježiša Kris­ta. 9 Ver­ný je Bôh, skr­ze ktorého ste po­volaní v obecen­stvo jeho Syna Ježiša Kris­ta, našeho Pána. 10 Ale vás prosím, bratia, menom nášho Pána Ježiša Kris­ta, žeby ste všet­ci hovorili jed­no a to is­té, a že by nebolo medzi vami rozt­ržiek, ale aby ste boli do­konalí v jed­nej a v tej is­tej mys­li a v jed­nej a v tej is­tej mien­ke.

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Ver­ný je Bôh, skr­ze ktorého ste po­volaní v obecen­stvo jeho Syna Ježiša Kris­ta, našeho Pána.

Evanjelický

9 Ver­ný je Boh, ktorý vás po­volal do spoločen­stva svoj­ho Syna Ježiša Kris­ta, nášho Pána.

Ekumenický

9 Ver­ný je Boh, ktorý vás po­volal do spoločen­stva svoj­ho Syna Ježiša Kris­ta, nášho Pána.

Bible21

9 Bůh je věrný. On sám vás po­vo­lal ke spo­lečen­ství se svým Synem Ježíšem Kri­stem, naším Pánem!