Roháček1. Korintským1,16

1. Korintským 1:16

No, krs­til som i dom Štefanov; viacej ne­viem, či som nie­koho iného krs­til.


Verš v kontexte

15 aby nie­kto ne­povedal, že som krs­til vo svoje meno. 16 No, krs­til som i dom Štefanov; viacej ne­viem, či som nie­koho iného krs­til. 17 Lebo ma Kris­tus ne­pos­lal krs­tiť, ale kázať evan­jelium, a to nie v múd­ros­ti slova, aby nebol vy­práz­dnený kríž Kris­tov.

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 No, krs­til som i dom Štefanov; viacej ne­viem, či som nie­koho iného krs­til.

Evanjelický

16 Ba po­krs­til som aj domác­nosť Štefanovu, ináč ne­viem, či som po­krs­til nie­koho iného,

Ekumenický

16 Ba po­krs­til som aj Štefanasovu domác­nosť, inak ne­viem, či som po­krs­til aj nie­koho iného.

Bible21

16 Pokř­til jsem vlastně i Štěpánovu ro­di­nu, ale ne­vím, že bych kř­til ještě něko­ho dalšího.