EvanjelickýDaniel12,10

Daniel 12:10

Mnohí prej­du triedením, očis­tou a skúškou, ale bez­božní budú páchať bez­božnosť. Ani jeden bez­božný ne­pochopí, ale roz­um­ní po­chopia.


Verš v kontexte

9 Od­povedal: Choď, Daniel! Lebo slová sú skryté a za­pečatené až po po­sled­ný čas! 10 Mnohí prej­du triedením, očis­tou a skúškou, ale bez­božní budú páchať bez­božnosť. Ani jeden bez­božný ne­pochopí, ale roz­um­ní po­chopia. 11 Od­vtedy, ako bude od­stránená ustavičná obeť a po­stavená pus­tošiaca ohav­nosť, uplynie tisíc­dve­stodeväťdesiat dní.

späť na Daniel, 12

Príbuzné preklady Roháček

10 Mnohí budú čis­tení a bielení a zkúšaní jako v ohni. A bez­božní budú páchať bez­božnosť, a nebudú roz­umieť ni­ktorí bez­božní, ale roz­um­ní budú roz­umieť.

Evanjelický

10 Mnohí prej­du triedením, očis­tou a skúškou, ale bez­božní budú páchať bez­božnosť. Ani jeden bez­božný ne­pochopí, ale roz­um­ní po­chopia.

Ekumenický

10 Mnohí sa pre­triedia, očis­tia a zdokonalia. Bez­božní však budú konať svoj­voľne. Ani jeden bez­božný sa ne­poučí, no múd­ri porozumejú.

Bible21

10 Mno­zí bu­dou čištěni, běleni a tříbeni. Zlí li­dé bu­dou i na­dále zlí a nikdo z nich ne­po­ro­zumí. Moud­ří však po­ro­zumějí.