EvanjelickýDaniel12,9

Daniel 12:9

Od­povedal: Choď, Daniel! Lebo slová sú skryté a za­pečatené až po po­sled­ný čas!


Verš v kontexte

8 Počul som to, ale ne­porozumel, a vtedy som po­vedal: Pane môj, aký bude koniec tých­to dejov? 9 Od­povedal: Choď, Daniel! Lebo slová sú skryté a za­pečatené až po po­sled­ný čas! 10 Mnohí prej­du triedením, očis­tou a skúškou, ale bez­božní budú páchať bez­božnosť. Ani jeden bez­božný ne­pochopí, ale roz­um­ní po­chopia.

späť na Daniel, 12

Príbuzné preklady Roháček

9 A riekol: Idi, Danielu, lebo slová sú za­vrené a za­pečatené až do času kon­ca.

Evanjelický

9 Od­povedal: Choď, Daniel! Lebo slová sú skryté a za­pečatené až po po­sled­ný čas!

Ekumenický

9 Od­povedal: Daniel, choď, pre­tože slová sú držané v tajnosti a za­pečatené do po­sled­ných čias.

Bible21

9 „­Mu­síš jít, Danieli,“ od­po­věděl mi. „­Ta slova zůstanou tajem­stvím za­pečetěným pro po­slední čas.