EvanjelickýDaniel12,1

Daniel 12:1

V tom čase po­vs­tane veľké knieža Mícháél, ktoré sa za­stane synov tvoj­ho ľudu. Na­stane čas súženia, akého nebolo, od­kedy jes­tvujú národy, až po ten­to čas. V tom čase bude za­chránený tvoj ľud i každý, ktorého náj­du za­písaného v knihe.


Verš v kontexte

1 V tom čase po­vs­tane veľké knieža Mícháél, ktoré sa za­stane synov tvoj­ho ľudu. Na­stane čas súženia, akého nebolo, od­kedy jes­tvujú národy, až po ten­to čas. V tom čase bude za­chránený tvoj ľud i každý, ktorého náj­du za­písaného v knihe. 2 Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa pre­budia, jed­ni na večný život, druhí na han­bu a večné za­vr­hnutie. 3 Ale múd­ri skvieť sa budú ako blesk ob­lohy, a tí, ktorí mnohých pri­vádzajú k spravod­livos­ti, budú ako hviez­dy na večné veky.

späť na Daniel, 12

Príbuzné preklady Roháček

1 V tom čase po­vs­tane Michael, veľké knieža, ktorý stojí nad syn­mi tvoj­ho ľudu, a bude čas súženia, akého nebolo od­kedy len je národom až do toho času. A v tom čase bude vy­slobodený tvoj ľud, každý, kto bude naj­dený za­písaný v knihe.

Evanjelický

1 V tom čase po­vs­tane veľké knieža Mícháél, ktoré sa za­stane synov tvoj­ho ľudu. Na­stane čas súženia, akého nebolo, od­kedy jes­tvujú národy, až po ten­to čas. V tom čase bude za­chránený tvoj ľud i každý, ktorého náj­du za­písaného v knihe.

Ekumenický

1 V tom čase po­vs­tane veľké knieža, Míchael, ochran­ca synov tvoj­ho ľudu. Na­stane čas súženia, akého nebolo od začiat­ku národa až doteraz. V tom čase však bude za­chránený tvoj ľud i každý, kto sa náj­de za­písaný v knihe.

Bible21

1 „V tom ča­se po­vstane Michael, veliký kníže a tvého lidu ochránce. Čas soužení teh­dy nastane, jaké do­sud ne­bylo od chvíle, kdy se sta­li národem. V tom ča­se bude tvůj lid za­chráněn – každý, kdo je za­psán ve knize.