EvanjelickýDaniel12,6

Daniel 12:6

Tu jeden po­vedal mužovi, ob­lečenému do ľanového rúcha, ktorý bol nad vodami rieky: Kedy na­stane koniec tých­to udalos­tí?


Verš v kontexte

5 Ja, Daniel, som videl, že tam stáli dvaja iní mužovia; jeden na tom­to brehu rieky, druhý na druhom brehu rieky. 6 Tu jeden po­vedal mužovi, ob­lečenému do ľanového rúcha, ktorý bol nad vodami rieky: Kedy na­stane koniec tých­to udalos­tí? 7 Nato som počul muža, ob­lečeného do ľanového rúcha, ktorý bol nad vodami rieky; zdvihol pravicu i ľavicu k nebu a pri­sahal na Večne živého: Po­tr­vá to jeden čas, dva časy a pol času. A keď sa do­vŕši zničenie moci svätého ľudu, všet­ko toto sa uskutoční.

späť na Daniel, 12

Príbuzné preklady Roháček

6 A riekol mužovi, ob­lečenému v ľanovom rúchu, ktorý s­tál hore nad vodami rieky: Kedy bude koniec tým div­ným veciam?

Evanjelický

6 Tu jeden po­vedal mužovi, ob­lečenému do ľanového rúcha, ktorý bol nad vodami rieky: Kedy na­stane koniec tých­to udalos­tí?

Ekumenický

6 Tu jeden pre­hovoril k mužovi ob­lečenému do ľanového rúcha, ktorý bol nad vod­ným prúdom: Kedy na­stane koniec tých­to podivuhod­ných udalos­tí?

Bible21

6 Ten se ze­ptal muže oděného plátnem, sto­jícího nad hla­di­nou ře­ky: „Jak dlouho to po­trvá? Kdy už ty hrů­zy skončí?“