EvanjelickýHozeáš1

Hozeáš

Prorokovo povolanie1 Slovo Hos­podinovo, ktoré za­znelo Ozeášovi, synovi Beériho, za čias jud­ských kráľov Uziju, Jótáma, Áchaza a Chiz­kiju a za čias iz­rael­ského kráľa Járobeáma, syna Joášov­ho. 2 Začiatok Hos­podinovej reči pro­stred­níc­tvom Ozeáša. Hos­podin riekol Ozeášovi: Choď, vez­mi si smil­nú ženu a deti zo smils­tva; lebo krajina sa smil­ne od­vracia od Hos­podina. 3 Išiel teda a vzal si Gómeru, dcéru Dib­lajimovu. Tá počala a porodila mu syna. 4 Nato mu riekol Hos­podin: Po­menuj ho Jez­reel, lebo one­dl­ho po­tres­tám kr­vavý skutok Jez­reela na dome Jéhúovom a zruším kráľov­stvo domu iz­rael­ského. 5 V ten deň dolámem luk Iz­raela v Jez­reel­skom údolí. 6 Po­tom znova počala a porodila dcéru. I riekol mu: Daj jej meno Lórucháma , lebo už viac ne­omilos­tím dom Iz­raela a už im viac ne­od­pus­tím. 7 Dom Júdov však omilos­tím a za­chránim ho skr­ze Hos­podina, ich Boha. Ale ich nezach­ránim lukom, ani mečom a voj­nou, ani koňmi a jazd­cami. 8 Keď od­lúčila Lóruchámu, počala a porodila syna. 9 Vtedy riekol: Daj mu meno Lóam­mí , lebo vy nie ste môj ľud a ja nie som váš Boh.