EvanjelickýDaniel12,13

Daniel 12:13

Ty však choď v ús­trety kon­cu a od­počívaj! Po­tom vstaneš k svoj­mu údelu na kon­ci dní.


Verš v kontexte

11 Od­vtedy, ako bude od­stránená ustavičná obeť a po­stavená pus­tošiaca ohav­nosť, uplynie tisíc­dve­stodeväťdesiat dní. 12 Blaho­slavený, kto bude čakať a dočká sa tisíc­tri­stot­rid­saťpäť dní. 13 Ty však choď v ús­trety kon­cu a od­počívaj! Po­tom vstaneš k svoj­mu údelu na kon­ci dní.

späť na Daniel, 12

Príbuzné preklady Roháček

13 A ty iď ku kon­cu a budeš od­počívať a vstaneš ku svoj­mu losu pri kon­ci tých dní.

Evanjelický

13 Ty však choď v ús­trety kon­cu a od­počívaj! Po­tom vstaneš k svoj­mu údelu na kon­ci dní.

Ekumenický

13 Ty však choď v ústrety kon­cu. Budeš od­počívať a vstaneš, aby sa na­pl­nil tvoj údel na kon­ci dní.

Bible21

13 Ty však vy­trvej až do kon­ce. Po­tom odpoči­neš, ale v po­slední den vstaneš, abys při­jal odplatu.“