EvanjelickýDaniel12,2

Daniel 12:2

Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa pre­budia, jed­ni na večný život, druhí na han­bu a večné za­vr­hnutie.


Verš v kontexte

1 V tom čase po­vs­tane veľké knieža Mícháél, ktoré sa za­stane synov tvoj­ho ľudu. Na­stane čas súženia, akého nebolo, od­kedy jes­tvujú národy, až po ten­to čas. V tom čase bude za­chránený tvoj ľud i každý, ktorého náj­du za­písaného v knihe. 2 Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa pre­budia, jed­ni na večný život, druhí na han­bu a večné za­vr­hnutie. 3 Ale múd­ri skvieť sa budú ako blesk ob­lohy, a tí, ktorí mnohých pri­vádzajú k spravod­livos­ti, budú ako hviez­dy na večné veky.

späť na Daniel, 12

Príbuzné preklady Roháček

2 A mnohí z tých, ktorí spia v zeme prachu, sa zo­budia, a to jedni na večný život a druhí na po­tupu a na večný hnus.

Evanjelický

2 Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa pre­budia, jed­ni na večný život, druhí na han­bu a večné za­vr­hnutie.

Ekumenický

2 Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zo­budia: jed­ni pre večný život, ale druhí na večné za­vr­hnutie a han­bu.

Bible21

2 Teh­dy se pro­budí mnozí, kdo v pra­chu země spí. Jedni k věčné­mu životu, jiní k hanbě, pro věčnou výstrahu.