EvanjelickýDaniel12,8

Daniel 12:8

Počul som to, ale ne­porozumel, a vtedy som po­vedal: Pane môj, aký bude koniec tých­to dejov?


Verš v kontexte

7 Nato som počul muža, ob­lečeného do ľanového rúcha, ktorý bol nad vodami rieky; zdvihol pravicu i ľavicu k nebu a pri­sahal na Večne živého: Po­tr­vá to jeden čas, dva časy a pol času. A keď sa do­vŕši zničenie moci svätého ľudu, všet­ko toto sa uskutoční. 8 Počul som to, ale ne­porozumel, a vtedy som po­vedal: Pane môj, aký bude koniec tých­to dejov? 9 Od­povedal: Choď, Daniel! Lebo slová sú skryté a za­pečatené až po po­sled­ný čas!

späť na Daniel, 12

Príbuzné preklady Roháček

8 A ja, keď som to počul, a nerozumel som tomu, po­vedal som: Môj pane, čo bude po tom po všet­kom?

Evanjelický

8 Počul som to, ale ne­porozumel, a vtedy som po­vedal: Pane môj, aký bude koniec tých­to dejov?

Ekumenický

8 Vy­počul som si to, ale nerozumel som. Spýtal som sa teda: Pán môj, aký bude záver tých­to vecí?

Bible21

8 Já jsem však to­mu, co jsem slyšel, ne­ro­zuměl. Pro­to jsem se ze­ptal: „Jak to všech­no do­padne, můj pane?“